Megtartotta tavaszi ülését a Küldöttgyűlés

Elfogadta az elmúlt fél évről szóló beszámolót és meghatározta a következő évi költségvetési kereteket a 2010 április 29-én megtartott Küldöttgyűlés. A projekt előrehaladásáról szóló beszámoló mellett ugyanekkor határoztak arról is, hogy legyen rugalmasabb az ügyintézés a részletfizetések esetén.

Évente kétszer – tavasszal és ősszel – a csatornázási programban érintett 17.000 ingatlantulajdonost képviselő küldöttek az Alapszabályban meghatározottaknak megfelelően Küldöttgyűlést tartanak. A Küldötteket a Társulat alakuló közgyűlésén, 2008 július 28-án választották meg, az érintett ingatlantulajdonosok közül. Akkor a részönkormányzatok javaslatait vették figyelembe azért, hogy minden egyes részterület képviselve legyen a Társulat legfőbb döntéshozatali szervében.

Beszámoló a Társulat működéséről

Az első napirendi pont a Társulat elnökének, Szabó Bélának az elmúlt fél évről szóló beszámolója volt. Ebből kiderült, hogy ebben az időszakban (október-február) kapták meg az értesítéseket az egyösszegű befizetést vállaló társulati tagok. Ennek nyomán nagyon sokan be is fizették a teljes összeget, de voltak sokan olyanok is, akik éltek a korábbi Küldöttgyűlésen meghatározott lehetőséggel és részletfizetést kértek.

Sajnos még mindig szép számmal vannak olyanok akik semmilyen formában nem fizettek. Az arányokat tekintve azonban nem rossz a helyzet: mára elmondható, hogy az érintettek több, mint háromnegyede részletben vagy egy összegben anyagilag is hozzájárul a közös célok megvalósításához. Bizakodók lehetünk, hogy sikerül a fennmaradó részből is a lehető legtöbb tulajdonost meggyőzni, hogy közös érdek a beruházás megvalósítása.

Az elkészített statisztikák szerint 2010 március 15-ig egy összegben befizetett 1.170 egység, részletfizetést kért: 1.190 egység, nem fizetett és nem kért részletfizetést: 3.891 egység. A nem fizető társulati tagok esetén a törvény szerint a jegyző fogja behajtani az érdekeltségi hozzájárulást.

A beszámolóban elhangzott, hogy a kiküldött levelek után nagyon nagy forgalom volt az ügyfélszolgálati irodán. Az ebben az időszakban szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a jelenlegi iroda akkor, amikor egyszerre sok ember próbálja intézni az ügyeit, csak korlátozottan képes ellátni a funkcióit. Időnként hatalmas sorok voltak és sokan nem is jutottak be. A jövőben ezt megelőzendő, fel kell készülni arra, hogy egy olyan helységben lehessen fogadni az ügyfeleket, ahol kulturált körülmények vannak és többen is tudják fogadni a Társulathoz fordulókat. Az Intéző Bizottság ennek kialakítására kért és kapott felhatalmazást a küldöttektől.

Pénzügyi kérdések

A pénzügyi kérdésekről szóló napirend során elhangzott, hogy a Társulat beszámolói szerint a mérleg főösszeg 667.991 e Ft volt (előző évben ugyanez 56.799 e Ft ). A működési költségek minimálisra szorításával éves szinten 31.395 e Ft összköltség merült fel. Ha más – kb. egytized ennyi társulati tagot számláló – társulattal hasonlítjuk össze, amelynek közel ennyi költsége volt akkor láthatjuk, hogy az elmúlt évben is a takarékos gazdálkodás jellemezte a Társulatot. A befizetésekből mára a Társulat bankszámláin 500 millió forintot meghaladó bankbetét van. Ez a pénz ahhoz szükséges, hogy a terveknek megfelelően a csatornázási program Társulatra vonatkozó pénzügyi kereteit a beruházás legelejétől a végéig biztosítani tudjuk.

Vita volt arról, hogy szükséges-e könyvvizsgálói jelentés, még a beszámoló elfogadása előtt. Egyértelművé vált, hogy a törvény szerint nem kötelező, tehát a beszámoló elfogadható ennek hiányában is. A jövőre nézve javaslat volt, hogy alkalmazzon a Társulat könyvvizsgálót, azonban a küldöttek szinte egyhangúan elvetették ezt, tekintve, hogy ennek költsége éves szinten kb. 1 millió Ft is lehet. Többen azzal érveltek, hogy ha ez nem kötelező, akkor az ezzel járó költségeket meg lehet spórolni, tekintve, hogy a Társulat megfelelő szervei (Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság) pontosan azért vannak, hogy a megfelelő szakértelmet biztosítsák. A küldöttek végül a beszámoló megvitatása után elfogadták a 2009. évi mérleget és eredménykimutatást, amelyek megtekinthetők a Társulat honlapján is.

A küldöttek jóváhagyták azokat a költségvetési kereteket is, amelyek között a Társulat a 2010. évben gazdálkodhat. Legnagyobb tétel továbbra is a működés során felmerülő, elkerülhetetlen szolgáltatások köre. Ebből a befizetések során felmerülő banki költségek 6,5 millió Ft, a csekkek, levelek legyártására és postai úton történő továbbítására nyomdai költség 2 millió, postai költségek 4 millió Ft. A személyi kiadások -itt az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak bér jellegű költségeit lehet érteni- éves szinten 12,8 millió Ft-ot tesznek ki (ehhez jön még a járulékok összege). Az ügyfélszolgálati iroda fenntartása -bérleti díj, rezsi- éves szinten kb. 3,9 millió Ft-ot tesz ki.

A bevételek esetén a társulati tagok befizetésein kívül a költségvetésben éves szinten mintegy 20 millió Ft kamat jellegű bevételt terveztek. Ezt az összeget a Társulat bankszámláin levő, már befizetett hozzájárulások hozamát lehet érteni. Látható tehát, hogy a jelentős- 17.000 ügyfelet – kiszolgáló társulat a költségeinek közel kétharmadát jó gazdálkodással elő tudja teremteni, ezzel biztosítva azt, hogy a befizetésekből erre a lehető legkevesebbet kelljen fordítani.

Önkormányzati rendeletek

Az alakuló közgyűlésen, 2008 július 28-án felmerült az az igény, hogy az önkormányzat alkosson szabályt arra nézve, hogy aki a beruházás megvalósulása után, utólag szeretne csatlakozni, az is járuljon hozzá a hálózat fejlesztésének költségeihez. Ez alatt azokat az ingatlanokat kell érteni, amelyek kívül esnek a most megvalósuló beruházás érdekeltségi területén vagy pl. egy üres ingatlan beépítésével többlet kapacitást fognak igényleni (pl. társasház, lakópark, stb).

A Társulat képviselőinek kezdeményezésére Érd MJV Közgyűlése két fordulóban tárgyalta és 13/2010. (II.26.) számú rendeletében szabályozta az utólagos rákötések kérdéskörét. Ezek szerint azok, akik nem tagjai a Társulatnak és nem fizetnek érdekeltségi hozzájárulást, 300.000 Ft utólagos csatlakozási díjat kötelesek fizetni egységenként. Ez a rendelet rendezi megnyugtatóan azt a kérdést is, ahol egy helyrajzi számon több egység van. Ezek szerint ha valamelyik egység nem lépett be a Társulatba, akkor ők a társulati 250.000 Ft helyett 300.000 Ft díjat fognak fizetni. Az így befolyó pénzeket elkülönítetten kezeli az önkormányzat és a szennyvízhálózatra való rákötés és a hálózat fejlesztése céljából lehet majd felhasználni („Szennyvízhálózat Fejlesztési Alap”).

Nagyon fontos! Számtalan esetben félreértették ezt a szabályozást. Sokan gondolták úgy, hogy ez azt jelentené, hogy aki olyan ingatlannak rendelkezik, ahol most épül a csatorna és most nem akarja befizetni a hozzájárulást, akkor ő később is fizetheti – magasabb összeggel – a csatlakozási díjat. Ez azonban NEM így van! Ez a szabályozás kizárólag azokra az ingatlanokra vonatkozik, akik nincsenek a Társulat érdekeltségi területén. Azok a tulajdonosok, akik az érdekeltségi területen rendelkeznek ingatlannal, de nem írtak semmi alá, ők is tagjai a Társulatnak, tehát a társulati szabályok szerint kell fizessék a hozzájárulást (egy összegben vagy részletekben).

A szociálisan rászorultak segítése elsősorban önkormányzati hatáskör. Ezért az ilyen jellegű kérdések kezelésére a Társulat képviselői részt vettek egy másik helyi rendelet előkészítésében is, amely elsősorban arra szolgál, hogy ilyen esetekben támogatást nyújtson. A rendelet szerint visszatérítendő támogatást kaphat az, aki megfelel a jogosultsági kritériumoknak és vállalja jelzálog bejegyzését ingatlanára. Az így kidolgozott 14/2010. (II.26.) számú helyi rendelet teremti meg annak lehetőségét, hogy az elkülönítetten kezelt pénzügyi alapokban megjelenő összegek függvényében pályázati úton támogatást lehessen kérni a későbbiekben a belső bekötések kivitelezésére. A rendelet szerint a visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költséghez viszonyítva legfeljebb 50.000 Ft lehet.

Beszámoló a projekt előrehaladásáról

Kovács Péter Barna, az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési Önkormányzati Társulás munkaszervezetének vezetője beszámolt a projekt előrehaladásáról. Ismert, hogy a csatornázási projekt egy igen hosszú időtartamot felölelő időtartamban valósul meg.

Amikor 2007-ben a program előkészítése megkezdődött, tudható és látható volt, hogy közel 5-6 évet tart, mire fizikailag is meg tud valósulni, hisz a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma 2012 december 31, míg a pénzügyi elszámolásokkal 2013 közepéig kell elkészülni és sok esetben a rákötések még időt vehetnek fel.

Jelenleg tehát a program a tervezetteknek megfelelően halad, most már a közbeszerzések időszaka van. Ez minden esetben egy idegtépő folyamat, hisz a nem megfelelő törvényi szabályozás miatt teljesen kiszámíthatatlan, mikor lehet ezt befejezni. A tervek szerint – jogorvoslatokkal együtt – őszre meglesznek a kivitelezők és indulhat a fizikai munka is.

Elhangzott, hogy az E-I ütem esetén a tizennégy jelentkező közül egyetlen érvényes ajánlat volt, tehát a törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően érvénytelennek kellett nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Ismételt kiírásra hamarosan számítani lehet, de valószínű, hogy most már minden ütem közel egy időben fog megvalósulni (az E-II és E-III ütemekkel egyszerre).

A Társulat várhatóan ősszel tartja következő Küldöttgyűlését.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva