Következetes és előre meghatározott feltételek a csatornaépítési munkát kivitelező vállalkozóknak

A tervezők illetve a beruházást előkészítő szakemberek több kötetnyi feltételt fogalmaztak meg a majdani kivitelezőknek. Akik végül elnyerik a munkát, ezeknek meg kell felelni. Érdemes tehát néhány feltételt megismerni a majdani szerződésből, az alábbiak szerint.

Hogyan történik a munkaterület használata?

A Vállalkozó felelőssége minden az általa végzett építési munka következményeként más építményben, létesítményben, a kivitelezésnek felróható okból bekövetkezett állagromlás. Ezért a munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapot-felvételi dokumentációt kell készítenie és jegyzőkönyvet kell felvenni minden olyan építményről, amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet. Az állapotfelvétel módját és mértékét a Vállalkozó dönti el. Az építmények állagától, és veszélyeztetettségétől függően ez lehet különböző is. Az állapotfelvétel hiányosságaiból fakadó viták esetén, az esetleges kárrendezés a Vállalkozó feladata és költsége.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás, stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el kell végeznie (végeztetnie) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7-17 óra között szabad végezni. Nagy zajhatással járó munkák végzése esetén a Vállalkozó költségére célszerű ezen időszakokat az érintett lakossággal helyi lapban, vagy televízióban előre közölni, megértésüket kérve.

A víztelenítési munkák során kikerülő vizek ártalommentes elhelyezéséről, illetve elvezetéséről a Vállalkozó saját költségére gondoskodni köteles. Az ehhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat is a Vállalkozó köteles beszerezni. A vállalkozó köteles gondoskodni a csapadékvizek építés közbeni lefolyásának biztosításáról az építési környezet védelme érdekében, az építés előtt fel kell mérni a lehetséges befogadókat és a szükséges árokkarbantartással vagy építéssel biztosítani kell az építési terület és árkok védelmét csapadékvizek ellen.

A Vállalkozó egy munkaterületre felvonulás előtt a Mérnök által elfogadott organizációs terv szerint a helyi sajtó, és címre küldött értesítés útján köteles az érintett lakosságot tájékoztatni a munkák kezdési és várható befejezési időpontjáról, megadva a munkavégzéssel kapcsolatban elérhető helyi  képviselőjének nevét, elérhetőségét. A lakosság általános közszolgáltatási tevékenységének korlátozása esetén a Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt írásban közvetlenül tájékoztatni a lakosságot.

Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a szükséges szállítási munkákat a kezdésig végeztessék el (zárt szennyvíztároló ürítése, tüzelőszállítás stb.). A területen található közutak kezelőjével egyeztetett módon kell megoldani a forgalomterelést, a szemétszállítást, és tervet kell készíteni arra, hogy vészhelyzetben hogyan közelíthető meg az utcában lévő ingatlan.

A lakók értesítését az építés előtt legalább egy héttel Vállalkozó köteles elvégezni. Erről az érintett címen írásos tájékoztatást kell hagyni, mely tartalmazza a Vállalkozó által az egyeztetésekre kijelölt személy vagy személyek elérhetőségét. A tulajdonos ezen személyek felkeresésével módosíthatja bekötésének helyét, egyéb esetben a tenderdokumentációban szereplő, előzetesen a tulajdonossal már egyeztetett bekötést kell megépíteni. A vállalkozó a terv szerint köteles elkészíteni a bekötést, ha a tulajdonos észrevételt nem tesz. A bekötések megfelelő egyeztetett helyre való kiépítése a vállalkozó felelőssége.

Vállalkozónak bármely közterületen végzendő munka és közterületen létesítendő felvonulási terület (telep) kijelölése előtt meg kell szereznie a közterület kezelőjének a jóváhagyását. A burkolatokat a kivitelező a saját költségére az eredeti burkolat minőségével egyező szintű, teherbírású, vízelvezetésű, stb szinten köteles helyreállítani. A teljes burkolat 70 % -os vagy ennél nagyobb felületű bontása esetén a teljes felületű útburkolat helyreállítása kötelező. A 3-3,5 m szélességű utak esetén teljes szélességű helyreállítás szükséges. A vezeték helyzetének megfelelően a helyreállítás lehet sávos vagy félpályás helyreállítás. Csak abban az esetben lehet sávos helyreállítás, ha a burkolat szélétől 50 cm-nél nagyobb önálló sáv marad. ellenkező esetben félpályás helyreállítás szükséges.

Közművek

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle a közterületen meglévő közművezetékek helyzetéről. Előfordulhat olyan eset is, hogy a munkavégzés során ismeretlen közmű kerül elő, vagy az ismert közmű nem az előre jelzett helyen van. Ilyenkor az érintett közművállalattal fel kell venni a kapcsolatot, és a feltételekben meg kell állapodni. Amennyiben az idegen közmű csak a csatorna vízszintes vagy magassági vonalvezetésének módosításával kerülhető el, a felelős tervezőt is értesíteni kell, és el kell végezni a tervek szükséges módosítását.

A műszaki átadás-átvétel legfőbb feltételei:

Az átadás-átvételi eljárást meg kell előznie az alábbiakban felsorolt mérések, ellenőrzések és nyilatkozatok beszerzésének, valamint szükséges a Projektgazda nyilatkozata, hogy a létesítményt átveszi.

Víztartás próba, illetve nyomott szennyvízcsatorna esetén nyomáspróba jegyzőkönyvek bemutatása. A teljes nyomvonal mentén a csatorna vízzáróságának igazolása az aknákkal és a bekötő vezetékekkel a telken belül 1,00 m-ig kiépített csonkig.

A gravitációs csatorna ipari televíziós vizsgálata független szakvállalat vagy az Üzemeltető által végezve, a kamerás vizsgálatot végző nyilatkozatával a vizsgált csatornaszakaszról, annak lejtésviszonyairól, esetlegesen felfedezett hibáiról. A kamerás vizsgálatot a víztartási próbát követően közvetlenül, tiszta csatornában kell elvégezni.

Földvisszatöltés és ágyazat (alsó és felső sík) tömörségi vizsgálata, a Megrendelő által elfogadott vagy: általa közbeszerzett akkreditált labor által jegyzőkönyvekkel dokumentálva a tervezett értékek biztosítása.

Az érintett terület kezelőjének hozzájáruló nyilatkozata a szakszerű helyreállításról.

Kamerás vizsgálat

A Vállalkozónak a csatornaépítést követően – erre a feladatra kiképzett, és gyakorlattal rendelkező független szakemberrel vagy az Üzemeltetővel – el kell végeznie minden csatornaszakaszra, aknára és oldalsó csatlakozásra, valamint bekötő vezetékekre a teljes körű csatorna Ipari Televíziós Kamerás vizsgálatát.

A Vállalkozónak csatorna vizsgálatra kifejlesztett 360°-ban működő ipari televíziós kamerát kell alkalmaznia, és a vizsgálat során különös figyelmet kell fordítania a meglévő elemekhez történő csatlakozásokra, csőkötésekre, bekötések csatlakozására. Ezen pontokon lassú, 100 %-os körfelvételt kell készíteni. Bármilyen hibás kivitelezés felmerülését gondosan meg kell vizsgálni, értékelni, és be kell jegyezni a vizsgálati munkanaplóba.

A vezetéknek épnek, sérülésmentesnek kell lennie. Az aknák közötti szakaszokon egyenesnek kell lenniük, nem lehet bennük sem vízszintes, sem magassági iránytörés. A vezetékben nem lehetnek idegen anyagok, nem lehet gumigyűrű betüremkedés.

Utak

Az építési munkák elvégzése után az építési területet helyre kell állítani. A burkolat helyreállítást tekintve a csatornaépítéssel érintett utcákat a beruházó Önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a következő három kategóriába soroltuk be: lakóút, főútvonal és főközlekedési utak.

Az útszerkezet helyreállítását a besorolt kategóriának megfelelő rétegrenddel, a típustervekben szereplő módon, rétegenkénti átlapolással kell végezni. Az alapbetont és ágyazatot a tervezett munkaárok szélességnél 30-30 cm túlnyújtással, a kopó- és kötőréteget további 15-15 cm túlnyújtással kell helyreállítani. Földutak esetében az úthelyreállítás a munkaárok szélességében, a jelölt rétegrenddel történjen. Ahol a típustervtől eltérő rétegrendet és helyreállítási szélességet ír elő a közút kezelője, ott azokat kell figyelembe venni.

Útépítési és tereprendezési munkák ellenőrzése

Az útépítési és tereprendezési munkák akkor minősülnek késznek, ha:

– Az a terület, ahol a munkavégzés történt, helyre lett állítva a terület kezelőjének előírásai alapján, és át lett adva a terület tulajdonosának, illetve kezelőjének.

– Az alábbi dokumentumok beadásra, valamint elfogadásra kerülnek a Mérnök, továbbá a Megrendelő illetve a közút kezelő részéről:

– bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a kitermelt talaj és/vagy aszfalt megfelelő elhelyezésre került,

– a talajteherbírásra vonatkozó igazolás,

– a visszatöltött anyagról szóló igazolás,

-az aszfaltról szóló igazolás.

Az Önkormányzat kezelésében álló aszfaltburkolatú utak esetében a megfelelően megépített, a műszaki átadás feltételeit teljesítő csatornaszakasz munkaárkának visszatöltése után annak lágy aszfalttal történő ideiglenes helyreállítása szükséges. A lágy aszfalttal helyreállított szakasz 4 hónap után állítható véglegesen helyre a meghatározott rétegrendek szerint.

Útpályaszerkezetek, járda szerkezetek

Az építési munkák során felbontott, minden burkolattal nem rendelkező illetve pormentes burkolattal rendelkező útpályát az eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. Az útszerkezet helyreállításnál az útszerkezet rétegrendjét úgy kell kialakítani, hogy teherbírása, illetve egyenértéke minimum a megmaradó, illetve a korábbi útszerkezetnek megfelelő legyen.

Bármely szilárd, nem aszfaltburkolatú utak esetén minimum követelményként az eredeti megegyező burkolat helyreállítást kell végrehajtani. Ahol a meglévő burkolatból kevesebb/egyenlő, mint 0,5 m távolság maradna az eredeti burkolatból, ott a maradék felső koptató réteget vissza kell bontani (marni), és egybefüggő felületként kell a burkolatot elkészíteni. Teljes szélességű helyreállítás esetén az út melletti padkát az új burkolati magasságnak megfelelően zúzottkővel ki kell igazítani.

A közlekedésnek visszaadott ideiglenesen helyreállított utaknak is meg kell felelniük a minimális jogszabályi, és közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gyalogos közlekedést biztosító burkolatoknál biztosítani kell, hogy por és sármentesek legyenek.

Földutak helyreállítása

Azokon a közterületeken, ahol a közműépítést megelőzően földút található, a helyreállítás alkalmával 4,0 m szélességben 15 cm vastag zúzalékszórást behengerelve kell készíteni.

Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földművek (padka, rézsű, árok, szegély) könnyen megsérülhetnek, elsősorban a nehéz gépjárművek járatai miatt. Ezért az útépítési, helyreállítási munkák befejezését követően ezen út tartozékokat az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A padka feltöltését a burkolati rétegek építésével párhuzamosan célszerű végezni, a szegélyeket általában a betonburkolat építése előtt kell elhelyezni.

Végső fázisként, a gépek és emberek által lejárt rézsűket és padkákat rendezni kell. A kidőlt szegélyeket helyreállítani, illetve pótolni szükséges. Az árkok megfelelő tisztításával, rendezésével együtt a burkolatot is le kell tisztítani az esetleges szennyeződésektől még a növénytelepítés és a forgalomtechnikai létesítmények elhelyezése előtt.

A pályaszerkezet átadásakor pótolni kell a kikopott füvesítést, ki kell javítani a rézsűvédelem építés közben keletkezett hibáit.

Út és járda pályaszerkezet az építéssel, építés ideje alatti forgalommal kapcsolatos rongálódását a Vállalkozónak saját költségén ki kell javítania. Az építéssel kapcsolatban egyéb létesítményekben, építményekben, eszközökben keletkező kárt, sérülést a Vállalkozónak a tulajdonossal egyeztetve minimum az eredeti állapotnak megfelelő minőségben helyre kell állítania, vagy az okozott kárt a felelősségbiztosítás szabályai alapján rendeznie kell.

A területek helyreállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell venni, hogy a felszíni vizek levezetését nem változtathatja meg, ezért különös gonddal kell eljárni a felület rendezésekor, és az ingatlanok bejáratához történő csatlakozáskor. Az építés során tönkrement, vagy eltömődött, a csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítményeket az eredeti állapotuknak megfelelő módon helyre kell állítani, illetve ki kell tisztítani.

Az építési munkák során elpusztult gyepet a Vállalkozónak az eredeti állapot szerint pótolnia kell. A munkák során kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására a Vállalkozónak legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepítenie az építési munkával érintett területen.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva