Az Alapszabály 2015 szeptemberi módosításának tervezete

ÉRDI CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI – TÁRSULAT

Alapszabályának módosítása

 

1.A Társulat alapszabályának V.3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

3.Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege

 

a.      Abban az esetben, ha az érdekelt tag természetes személy és a társulat szervezése során tett „Belépési szándéknyilatkozatában” az érdekeltségi hozzájárulás egyösszegű megfizetését vállalta vagy nem nyilatkozott a megfizetés V.3. b. pont szerinti módjáról, az érdekeltségi hozzájárulás összege [1]385.000 Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

 

2.A Társulat alapszabályának V.3.c. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

b.     A jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege [2]385.000 Ft, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

 

3.A Társulat alapszabályának V.3. d. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

d. Abban az esetben ha a tag nem nyilatkozott a belépésről a társulat szervezése során, az érdekeltségi hozzájárulás összege [3]385.000 Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

 

4.A Társulat alapszabályának V.3 pontja az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki:

 

e. [4]Abban az esetben, ha a társulati tag az V.3. a), V.3. c), V.3. d) pontokban előírt módon kellett volna megfizesse az érdekeltségi hozzájárulást, de ezt 2013. május 31-ig nem tette meg és nem érvényes rá az V.3. f) pont, az érdekeltségi hozzájárulás összege [5]355.000 Ft/ érdekeltségi egység, amelyet 2013. június 15-ig kell megfizessen. Az Intéző Bizottság ezen összegre részletfizetési lehetőséget adhat.

 

f. [6]Abban az esetben, ha a társulati tag érdekeltsége a Társulat megalakulása és cégbírósági bejegyzése után kerül megállapításra (kivéve az adásvétel, öröklés vagy egyéb jogutódlás esetét), az Intéző Bizottság egyedi méltányossági kérelem alapján az érdekeltségi hozzájárulás V.3. e) pont szerinti egységnyi összegét mérsékelheti, azonban a fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összege ezen esetben sem lehet kevesebb, mint 300.000 Ft/érdekeltségi egység. Az Intéző Bizottság ezen összegre részletfizetési lehetőséget adhat. A Társulat Elnöke gondoskodik róla, hogy az Alapszabály IV.2. pontja szerint a tagnyilvántartás aktualizálásra kerüljön.”

 

5.  A Társulat alapszabályának V.4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

 

[7]Az Intéző Bizottság az alábbi társulati tagok számára 2009.október 30-i végső határidőt állapított meg az alábbiak számára:

a)     az érdekelt társulati tag természetes személy az érdekeltségi hozzájárulás egyösszegű megfizetését vállalta,

b)     az érdekelt tag nem nyilatkozott a belépésről a társulat szervezése során,

c)     az érdekelt társulati tag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A természetes személy társulati tag aki az LTP konstrukciót választotta, de 6 hónapi befizetést nem teljesített és írásbeli felszólítást követően sem rendezte elmaradását, ezt követően egy összegben köteles befizetni az érdekeltségi hozzájárulást. A megfizetés határideje a felszólítást követő hónap 30.napja.

A határidőre meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás egy részének vagy egészének késedelmes megfizetése esetében a késedelembe esett tag késedelmi kamatot köteles fizetni,melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

 

[8]A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az Intéző Bizottságot arra, hogy az egyösszegű befizető státuszban levő társulati tagok esetén azok írásos kérelme alapján részletfizetést engedélyezzen, az LTP-s fizetők feltételeihez hasonlóan, a konstrukció költségeinek (adminisztráció és kamat) fedezetét biztosító, érdekeltségi egységenként legfeljebb 7.000 Ft befizetésével, azzal hogy a részletfizetés időpontjáig megfelelő időszakra esedékes LTP részleteknek megfelelő időszakra esedékes LTP részleteknek megfelelő összeget (havi 2.605 Ft) legfeljebb 24 hónapra elosztva, a havonta esedékes részleten felül fizesse meg. Az engedélyezett részletfizetés végső határideje nem lehet későbbi, mint 2016.december 31., és havonta egységenként 2.605 Ft.  A 32/2009. KGy határozat szerinti részletfizetés továbbra is lehetséges. A részletfizetések engedélyezése csak akkor lehetséges, ha az nem veszélyezteti a csatornázási projekt pénzügyi tervének teljesülését

 

 

 

A Társulat alapszabályának egyéb rendelkezései változatlanok maradtak.

 

 

 

Kelt: Érd, 2015. szeptember 11.

 

 

 

………………………………..

Szabó Béla

elnök

 

 

 

Ellenjegyeztem:

2015. szeptember 11. napján

[1] megállapította a 87/2014 (V.26.) KGyH határozat,mely szerint az összeg  2014.június 1.napjától alkalmazandó
[2] megállapította a 87/2014 (V.26.) KGyH határozat, mely szerint az összeg  2014.június 1.napjától alkalmazandó
[3] megállapította a 87/2014 (V.26.) KGyH határozat, mely szerint az összeg  2014.június 1.napjától alkalmazandó
[4] megállapította a 79/2013 (V.27.) KGyH határozat az összeg 2014.május 31.-ig alkalmazandó figyelemmel a 87/2014(V.27.)KGYH határozatra
[5] az összeg 2014.június 1.napjától 385.000 Ft összegre emelkedett
[6] megállapította a 79/2013 (V.27.) KGyH határozat
[7] megállapította a 31/2009 ( 10.01.) KGY határozat
[8]megállapította  38/2010 (04.29) KGYH határozat