A Társulat megalakítása, szervezése, tájékoztatás

A Társulat megalakulásának első lépése Érd MJV Közgyűlésének 2007. szeptember 20-án meghozott határozata volt, amely szerint:
A Közgyűlés a szennyvíztisztítási projekt Érdre eső önrészének biztosításába a lakosságot víziközmű társulat formájában kívánja bevonni. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 160/1995 (XII. 26.) Korm. rendelet és az 1995. évi LVII. tv. rendelkezései értelmében a projekt megvalósulásával érintett érdekeltségi területre a Víziközmű Társulat megalakulása céljából Társulat Előkészítő és Szervező Bizottság létrehozásának kezdeményezése érdekében eljárjon.

Tekintettel az érdekeltségi terület nagy kiterjedésére és az érintett ingatlantulajdonosok magas számára célszerű megoldásként kínálkozott, hogy a víziközmű társulat előkészítését végző szervezőbizottság tagjai a részönkormányzatok elnökei legyenek.

Ennek tükrében 2008. február 6-án a részönkormányzatok elnökeinek részvételével sor került a szervezőbizottság alakuló ülésére és a bizottság elnökének megválasztására. A bizottság tagjai felkérést kaptak, hogy március közepére keressék meg azt a részönkormányzatonként 20-25 meghatalmazott-küldött státust vállaló tulajdonostársat, akik a többi tulajdonost a társulás alakuló ülésén képviselhetik. Az alakuló ülés alkalmával sor került a szervező munka ütemezésének (munkaprogramjának) jóváhagyására is.

Ugyancsak a terület nagysága és az érintett ingatlantulajdonosok magas száma indokolja, hogy a társulatszervezés- előkészítés konkrét feladatainak elvégzésébe egy, a közműberuházások forráshiányának kezelése tekintetében jártas cég kerüljön bevonásra. Ennek megfelelően e feladatokat -több jelentkező közül versenyben kiválasztva- az N-Alexander Kft. végezte el, mely cég díjmentesen vállalja a társulat gyakorlati megszervezését, cégbírósági bejegyzését teljes körű jogi háttér biztosításával.

A szervezés során a SZEB és a szervezéssel megbízott N-Alexander Kft munkatársai együttműködésében a lakosság tájékoztatására a szervezés időszakában a következő módon került sor:

-Ügyfélszolgálati iroda

Az Érd, Alispán u. 8 szám alatt 2008 április 23-tól ügyfélszolgálati iroda működött, ahol az érdeklődők a hét minden napján (szombat-vasárnap is) személyesen is és telefonon is felvilágosítást kérhettek a szervezéssel kapcsolatos kérdésekről az N-Alexander Kft munkatársaitól illetve aláírhatták a belépési szándéknyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentumokat.

A Parkvárosban zajló szervezés során 3 hétig a Parkvárosi Közösségi Házban ideiglenes ügyfélszolgálati iroda működött.

Lakossági fórumok

12 lakossági fórumot tartottunk: 1 vk, 2 vk, 3-4 vk, 5-6- vk, 7 vk, 8 vk, 9 vk, 10 vk, 11 vk, 12-13 vk, 14-15 vk, 16 vk.

A résztvevők száma megközelítőleg 3.000 ingatlantulajdonos volt. Minden fórumon 50-100 aláírás született. A fórumokon a projekt ismertetése után kimerítően válaszoltak az N-Alexander Kft és a szervezők a lakosság által feltett kérdésekre.

-Személyes megkeresés

Az N-Alexander Kft munkatársai a lakossági fórum után megpróbáltak felkeresni minden érintett ingatlantulajdonost. Azokon a területeken, ahol az időjárás miatt ez nem sikerült, későbbi időpontban újból megpróbálták felkeresni. akit nem találtak otthon, annak értesítést hagytak, telefonszámmal és rövid ismertetővel.

A pótszervezések során azokat a területeket keresték fel, ahol korábban nem nagyobb számban nem találták otthon a tulajdonosokat. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén ismételten értesítést hagytak.

-Sajtókommunikáció

Cikkeket jelentettünk meg minden héten a helyi nyomtatott sajtóban.

Részletesen közöltük a leggyakrabban ismételt kérdéseket, háttéranyagot a csatornázási programról és a kapcsolódó tervekről. Megjelentettük a meghívókat a lakossági fórumokra is.

Az Érdi TV-ben több ?Négyszemközt?-ben részletes beszélgetések folytak a szervezésről, a beruházási programról. A nyomtatott sajtóban és az Érdi TV Híradókban rendszeresen beszámoltak a megtartott lakossági fórumokról.

Elindult a www.erdicsatornazas.hu honlap, amelynek napi 100-150 látogatója lett rövid idő alatt. Az emailben feltett kérdésekre rövid határidővel válaszoltunk.

-Direkt mail

Kiküldésre került három ?Csatornázási Hírlevél?, amelyet minden ?csatornázásban érintett és nem érintett- ingatlantulajdonos megkapott.

A lakossági fórumokat megelőző hétvégén célzottan, címre küldötten lettek kiküldve az újabb tájékoztató anyagok és a meghívók a lakosság fórumra.

A Szervező és Előkészítő Bizottság (SZEB) a jogszabályokban meghatározott feladatait elvégezte és 2008 július 28-ra összehívta a Társulat alakuló Közgyűlését.

A 2008 július 28-án tartott alakuló közgyűlésen ismertetett beszámoló szerint az érintettek több, mint 71%-a aláírta az előzetes szándéknyilatkozatot, így megalakulhatott az ország legnagyobb, egyetlen településen működő viziközmű társulata. Az Érd Megyei Jogú Város belterületén érdekelt, összesen 17.108 ingatlantulajdonos (magánszemélyt, jogi személyt és gazdasági társaság) közül a társulatba alapító tagként belépett ingatlantulajdonosok 12.180 egységgel léptek be, azaz az érintettek 71,2%-a.

A belépők megoszlása az alábbiak szerint alakult: 10.807 tulajdonos magánszemély egység LTP-t kötött, 1.120 tulajdonos egyösszegű befizetést vállalt, 219 ingatlan egységgel az önkormányzat lépett be a társulatba. 34 egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság egységgel lépett be a társulatba.

Az ülésen született legfontosabb döntések:

-A korábban közzétett alapszabály-tervezet elfogadásával a közgyűlés kimondta a társulat megalakulását. Így a jogszabály rendelkezései szerint a társulat tagja lett minden olyan tulajdonos, aki az érdekeltségi területen csatornázással érintett ingatlannal rendelkezik (az is, aki aláírta a szándéknyilatkozatot, az is, aki nem).

– A korábban közzétett ? és a szervezés során is ismertetett- tervezetnek megfelelően meghatározták az érdekeltségi egység fogalmát. Ez egy pontos jogi meghatározás, amelynek az a lényege, hogy magánszemély tulajdonosok esetében egy önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan egy egységet jelent. Jogi személyek esetében az előző évi vízfogyasztást figyelembe véve számolják ki az érdekeltségi egységek számát: napi átlagos 450 l (ez kb. havi 13 m3-nek felel meg) jelent egy egységet, ha többet fogyaszt, akkor ezzel arányosan növekszik az érdekeltségi egységek száma.

– Meghatározták az egy egység után fizetendő hozzájárulás összegét, amely 250.000 Ft. Azon magánszemélyek számára, akik az LTP konstrukciót (részletfizetést) választották a kerekítés szabályai szerint az első 76 hónapban 2.605 Ft-ot, míg az utolsó 20 hónapban 2.600 Ft-ot fizetnek, összesen 249.980 Ft-ot.

Az alakuló közgyűlés döntött arról is, hogy amennyiben bármilyen okból esetlegesen a beruházás vagy a pályázat nem valósulna meg, akkor a társulat 60 napon belül köteles feloldani az engedményezési nyilatkozatban tett korlátozásokat, így az addig fizetett összegekkel a lakás-előtakarékoskodók szabadon rendelkezhetnek.

A Társulat közgyűlése döntött arról, hogy az LTP szerződők 2008. október 1-től kezdik fizetni, míg az egy összegben fizetők a beruházás megkezdése előtt kell befizessék a társulat számlájára a hozzájárulást.

Döntés született arról is, hogy akik még nem vették igénybe, 2008 szeptember 30-ig a Társulat Érd, Alispán u. 8 sz. alatti irodájában igénybe vehetik a kedvezményes részletfizetési lehetőséget, azaz megköthetik a társulat szervezése során elérhető lakástakarék-pénztári szerződéseket.

Megválasztották a tulajdonosokat a későbbiekben képviselő küldötteket (46 küldött), valamint a vezető tisztségviselőket.

Az alakuló ülésen megválasztott vezető tisztségviselők:

Intéző Bizottság tagjai: Szabó Béla (elnök), Tóth Tamás (általános alelnök), Varjú Tamás (alelnök), dr. Buttinger Antal, Dombai Tamás, Pappné Pubori Andrea, Simó Károly, T. Mészáros András.

Ellenőrző Bizottság tagjai: Korondi János (elnök), Sarkantyús István, Szkárossi Annamária, Vallyon Zsolt.

Az alakuló közgyűlés felkérte a társulat Intéző Bizottságát a csatornázási programhoz később csatlakozók hozzájárulásának kérdéskörének megvizsgálására, valamint arra, hogy folytasson tárgyalásokat az érdi önkormányzattal a rendeleti úton történő szabályozásról (közműfejlesztési hozzájárulás kérdése).