Közgyűlési, küldöttgyűlési határozatok

1/2008. számú határozat.

1. Az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező érdekeltségi egység:

A tag érdekeltségi hozzájárulásának alapja az érdekeltségi egység, amelynek számszerűsített értéke a társulatnál 450 l/nap éves átlagos vízfogyasztás.

A tag érdekeltségét megalapozó ingatlanra, vagy ingatlanrészre eső érdekeltségi egységek számát a társulatnál a következő szabályok szerint kell számításba venni:

a/ természetes személy tagok esetében az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakáshasználat, lakóház vagy beépítetlen építési telek (mely a településrendezési terv szerint lakóház beépítésre alkalmas): 1 érdekeltségi egység

b/ jogi személyiségek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok valamint az önálló telephelyek, intézmények, üzemek esetén az ingatlanra eső érdekeltségi egységek számát a következő képlettel kell kiszámítani: ÉSZ= (V:N):ÉE , ahol

  • ÉSZ az ingatlanra eső érdekeltségi egységek száma (a kerekítés szabályai szerint képzett egész számban), de legalább 1 egység;

  • V a társulat megalakítását megelőző évben kibocsátott vízdíjszámlákban feltüntetett összevont vízhaszálat m3-ben kifejezve;

  • N a figyelembe vett vízdíjszámlákban szereplő naptári időszak napjainak száma (nap);

  • ÉE az érdekeltségi egység számszerűsített értéke: 450 l/nap éves átlagos vízfogyasztás

c/ Ha új építés, vagy kapacitásbővítés miatt a tag érdekeltségét megalapozó ingatlanra, vagy ingatlanrészre eső tényleges vagy igényelt vízfogyasztás megnő, akkor az érdekeltnek az megváltozott adatokkal számított érdekeltségi egységek alapul vételével kell az érdekeltségi hozzájárulást megfizetni.

2/2008. számú határozat.

I. Az érdekeltségi hozzájárulás összege:

1. A társulati közfeladatokhoz való hozzájárulás mértékét az érdekeltségi egységre eső egységnyi összegnek és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja.

2. Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege

a./ Abban az esetben, ha az érdekelt tag természetes személy és a társulat szervezése során tett ?Belépési szándéknyilatkozatában? az érdekeltségi hozzájárulás egyösszegű megfizetését vállalta vagy nem nyilatkozott a megfizetés Alapszabály V.3. b. pont szerinti módjáról, az érdekeltségi hozzájárulás összege 250.000 Ft/ érdekeltségi egység, mely összeget a társulat intéző bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

b./ Abban az esetben, ha:

-az érdekelt tag természetes személy és

-a társulat szervezése során tett ?Belépési szándéknyilatkozatában? bejelentette, hogy érdekeltségi egységenként 440.000 Ft szerződéses összegű és 96 hónapos megtakarítási időszakot tartalmazó lakás-takarékpénztári (LTP) szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot tett az LTP szerződés megtakarítási részére:

az érdekelt tag az érdekeltségi hozzájárulást megfizetheti lakástakarék-pénztári szerződéses konstrukció igénybevételével.

Ebben az esetben a természetes tag érdekelt számára a megtakarítási időtartam alatt (96 hónap) a havi befizetés a következők szerint történik:

-az első 76 hónapban 2.605 Ft

-az utolsó 20 hónapban 2.600 Ft

mindösszesen: 249.980 Ft összeget fizet be (érdekeltségi egységenként).

A tag az LTP szerződés megtakarítási részét engedményezi a társulat javára. Az LTP szerződésből származó kiutalási összeg a társulatot illeti meg az engedményezési nyilatkozatban foglaltak szerint.

Ha az előbbiekben meghatározott természetes tag érdekelt az LTP szerződésben vállalt rendszeres takarékoskodást és/vagy a társulathoz való fizetési kötelezettségét elmulasztja, vagy az LTP szerződést az engedményezési nyilatkozatban foglaltak ellenére a társulat hozzájárulása nélkül módosítja vagy felmondja, akkor a tag részére megállapított érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege az V.3. a) pontban meghatározott összeg lesz és a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetnie. Összege 250.000 Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

c/ A jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 250.000 Ft, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

d/ Abban az esetben ha a tag nem nyilatkozott a belépésről a társulat szervezése során, az érdekeltségi hozzájárulás összege 250.000 Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat Intéző Bizottsága által meghatározott időben és módon kell a társulat bankszámlájára megfizetni.

A fentiekben a társulat szervezésének időszaka alatt a társulat megalakulását megelőző időszakot, valamint az alakuló Közgyűlés időpontját követő 60 napot kell érteni.

II. A befizetés határideje és egyéb következményei

1. Az egy összegben fizető tagok érdekeltségi hozzájárulásának végső határideje a csatornázási programot megvalósító önkormányzati társulás által megnyert EU-s pályázati pénz igénybevételével lebonyolítandó beruházás megkezdésének időpontja előtt 1 hónap.

A társulat Intéző Bizottsága felhatalmazást kap a befizetési időpont pontos határidejének meghatározására.

2. Az LTP konstrukciót igénybe vevők a havi befizetéseket 2008 október 1-től kezdődően kell teljesítsék. A befizetéseket minden hónap 10-ig, illetve negyedév első hónap 10-ig kell teljesíteni a társulat bankszámlájára.

3. Amennyiben a beruházásra a 2007-2014-es időszakban meghirdetett KEOP pályázatot benyújtó települések önkormányzati társulása eláll a beruházás megvalósításától, vagy a pályázat nem nyer támogatást, a lakástakarék-pénztár rendszerben fizető érdekeltek részére az általuk adott engedményezésről az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat a lakástakarék-pénztár felé írásban megküldött nyilatkozatban lemond. Az erről szóló döntést a küldöttgyűlésnek a beruházás esetleges meghiúsulásának ismertté válásának időpontjától számított 60 napon belül meg kell hoznia. Ezt követően a lakástakarék-pénztári szerződést kötő érdekelt a lakástakarék-pénztári betéttel szabadon rendelkezik.

3/2008. számú határozat.

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén olyan döntést hozott, hogy a társulat legfőbb szerve a küldöttgyűlés legyen.

4/2008.számú határozat

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén elhatározta megalakulását és elfogadta alapszabályát.

5/2008.számú határozatát.

A Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén küldötté választotta.

1. Ba István (Éva u. 32.)

2. Nagy József  ( Aranka u.1.)

3. Polgár Tamásné ( Ilona u.43.)

4. Szincsák Gábor ( Velencei u.36.)

5. Nyíri László ( Orvos u.4. )

6. Pázmándi Gábor ( Jegyző u.73.)

7. Szonda Judit ( Érd, Tollnok u.9.)

8. Kopor Tihamér (Sólyom u.12.)

9. Mészáros Mihály ( Jegyző u.79.)

10.Mórás Zsolt ( Gárdonyi Géza u.. 14/a.)

11.Haász Béláné (Petőfi S.u.73.)

12.Gál Béla (Deák F. u)

13.Gyímesi Gabriella (Kossuth u.96/A.)

14.Szenczi Mária (Talabor u.34.)

15.Tekauer Norbert (Balatoni u.19.)

16.Gelencsér László ( Orchidea u.3.)

17.Dr. Szegedi László (Orchidea u.6.)

18.Egerszegi János ( Balatoni u.21.)

19.Kubatov István (Béla u.16.)

20.Szigeti József (Gyűszűvirág u.11.)

21.Kovács Zoltán Károly(Bajuszfű u. 25)

22.Jakab Béla József (Szép Ilonka u.19/a.)

23.Adamecz Andrásné (Venyige u.55.)

24.Dudás Ferenc (Somlói u.3.)

25.Fotyék József ( Somlói u.8.)

26.Szabó József ( Vincellér u. 24.)

27.dr. Schütz István ( Rebarbara u. 2.)

28.Plézer Sándor ( Oportó u.1.)

29.Simonváros Béla ( János u.7.)

30.Vadász Judit ( Regéci u.30.)

31.Donkó Ignác (Szilfa u.5.)

32.Bartal Antal (Regéci u.16.)

33.Károlyi Mihály (Radnai u.8.)

34.Fülöp Sándorné ( Tátra u.3.)

35.Auer Richárd ( Mecseki u.41.)

36.Miskolczi Katalin ( Lőcsei u.26.)

37.Dr. Tamásiné Tóth Marietta (Érd, Műszerész u.9.)

38.Pappné Pubori Andrea ( Érd, Kövező u.32.)

39.Érchegyi Lajosné ( Szövő u.137.)

40.Kiss Ernő ( Fűtő u.59.)

41.Katona Lajos ( Burkoló u.12/b.)

42.Macsotai Tibor ( Fűtő u.41.)

43.Haller István ( Bádogos u.9.)

44.Füredi László (Szilfa u.7.)

45.Bene Józsefné (Takács u.25.)

46.Sályi Gézáné ( Favágó u. 12/1.)

6/2008.számú határozat.

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén az alábbi tisztségviselőket megválasztotta a 2008.07.28-tól 2013.07.27-ig terjedő időre:

Intéző bizottság elnöke: Szabó Béla

Intéző bizottság általános elnökhelyettese:Tóth Tamás

Intéző bizottság elnökhelyettese: Varjú Tamás

Intéző bizottság tagjai: Buttinger Antal

Dombai Tamás

Pappné Pubori Andrea

Simó Károly

T. Mészáros András

Ellenőrző bizottság elnöke: Korondi János

Ellenőrző bizottság tagjai : Sarkantyús István

Szkárossi Annamária

Vallyon Zsolt

7/2008.számú határozat.

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén olyan döntést hozott, hogy felhatalmazza az intéző bizottságot arra, hogy a banki hitelígérvény beszerzések érdekében az ajánlatokat megversenyeztesse, a versenyeztetésben közreműködők kiválassza és a beérkezett banki finanszírozási ajánlatok értékelje.

8/2008. számú határozat.

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén olyan döntést hozott, hogy 2008. szeptember 30-ig azon magánszemély ingatlantulajdonosok, akik havi részletfizetést vállalnak lakás-takarékpénztári szerződést köthetnek.

9/2008.számú határozat.

Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén olyan döntést hozott, hogy felkéri a társulat Intéző Bizottságát a csatornázási programhoz később csatlakozók hozzájárulásának kérdéskörének megvizsgálására.

Felkéri az Intéző Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat az érdi önkormányzattal a rendeleti úton történő szabályozásról és a tárgyalások eredményeképpen megvalósuló megállapodást terjessze a küldöttgyűlés elé jóváhagyás végett.