Határozatok listája (Küldöttgyűlés és Intéző- valamint Ellenőrző Bizottság)

Határozat sorszáma Határozatot létrehozó bizottság Határozat szövege
1/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés Az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező érdekeltségi egység meghatározása.
2/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 250.000.-Ft
3/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés A társulat legfőbb szerve a külöttgyűlés.
4/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat a 2008.07.28-án megtartott közgyűlésén elhatározta megalakulását, és elfogadta alapszabályát.
5/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés A közgyűlés a jegyzőkönyvben felsorolt 46 főt küldötté választotta.
6/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés 2008.07.28-2013.07.27-ig terjedő időre megválasztotta a tisztségviselőket. Intéző Bizottság: 8 fő, Ellenőrző Biztottság: 4 fő.
7/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés A társulat Intéző Bizottsága tegye meg az előkészületeket társulati hitel felvételére.
8/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés 2008. szeptember 30-ig magánszemély ingatlantulajdonosok LTP szerződést köthetnek.
9/2008. (07.28.) AKH Küldött Gyűlés Az Intéző Bizottság a programhoz később csatlakozók ügyében az Érdi Önkormányzatal állapodjon meg, a tárgyalások eredményét rendeleti úton szabályozza.
1/2008./A (IX.4.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják az Intéző Bizottság ügyrendjét, a határozat mellékletét képező formában.
2/2008./B (IX.4.) IBH Intéző Bizottság A Társulat Intéző Bizottsága: -Felkéri az társulat elnökét részletes költségvetés készíttetésére és az Intéző Bizottság részére ilyen tartalmú előterjesztés megírására. Felhatalmazza a Társulat elnökét, hogy tárgyaljon könyvelő cégekkel a Társulat könyveléséről, továbbá, hogy szükség esetén 2 alkalmazottat alkalmazzon a Társulat adminisztratív ügyeinek intézésére.
3/2008./C (IX.4.) IBH Intéző Bizottság A Társulat Intéző Bizottsága tárgyalási alapnak elfogadja a mellékelt tartalmú megállapodás-tervezetet. Felhatalmazza a Társulat elnökét további tárgyalások lefolytatására és felkéri a véglegesített változat előterjesztésére.
4/2008./D (IX.4.) IBH Intéző Bizottság A Társulat Intéző Bizottsága a befizetések adminisztrációjával a következőket határozta el: -Azon társulati tagok részére, akik postai (sárga) csekken fizetik be az érdekeltségi hozzájárulást, a postai szolgáltatás díja -100 Ft/befizetett csekk-kerül felszámításra, amelyet írásbeli elszámolás után fizet be a tag. -Azon társulati tagok részére, akik a megállapított határidőre nem fizetik be a hozzájárulást, a késedelmesen befizetett összegek után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra. -Azon társulati tagok részére, akik a megállapított határidőre nem fizetik be a hozzájárulást és ezért felszólító levelet kell kiküldeni, 400 Ft/felszólító levél kerül felszámításra. Ha a késedelem adminisztrációs hiba miatt történt, a díjat nem kell felszámítani. -Felkéri a Társulat Elnökét, hogy a társulat tagjait tájékoztassa a befizetési lehetőségekről és az LTP konstrukciót választók részére első alkalommal 6 db csekket küldjön ki részükre.
5/2008./E (IX.4.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők egyhangú szavazattal felkérik az elnököt, hogy kezdeményezzen Érd MJV Jegyzőjénél tárgyalásokat Törökbálint Jegyzőjével a Felsővölgyi út mellett található törökbálinti ingatlanok csatornázási lehetőségével kapcsolatban.
6/2008. (IX.22.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják, hogy az LTP konstrukciót választó tagok részére 2008 október 31-ig legyen lehetséges a befizetés késedelmi kamat nélkül. Felkérik a Társulat elnökét, hogy minden lehetséges eszközzel értesítse erről az érintetteket (sajtó, levél, stb.)
7/2008. (IX.22.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogdják, hogy a mellékelt tartalmú szerződést a Társulat megkösse az N-Alexander Kft-vel. Felhatalmazza a Társulat elnökét és elnökhelyettesét, hogy a szerződést aláírja.
1/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők 4 igen 1 ellenszavazat mellett elfogadták a beszámolót.
2/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottság egyhangú szavazattla elfogadta a számlanyitási díjjal, átírásokkal kapcsolatos javaslatokat.
3/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottsági Ülés a 2009. évi költségvetést 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
4/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottsági Ülés 4 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta az Elnök jogát a banki lekötésekre.
5/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Raiffeisen Bank ajánlatát 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. A hitel vagy kötvénykibocsátásról szóló döntést a Küldöttgyűlés hozza meg, melyről 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül született határozat.
6/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottsági Ülés 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás né lkül elfogadta a befizetési határidő módosítását minden hónap 20-ra.
7/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottsági Ülés 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az LTP szerződés kötéseket 2008.december 1-2009.január 31. közötti időszakra.
8/2008. (XI.05.) IBH Intéző Bizottság A Bizottsági Ülés 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Küldöttgyűlés időpontját és helyszínét.
10/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az ülés napirendjét: 1. Beszámoló a Társulat eddigi működéséről, 2.Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 3.Küldöttek körében történt változások, 4.Alapszabály módosítása, 5.A Társulat költségvetése, pénzügyi terve. 6.Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás, 7. A csatorna-beruházás finaszírozásával kapcsolatos döntések (társulati hitel), 8.Egyebek
11/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazt és tartózkodás nélkül elfogadták a Társulat elnökének beszámolóját.
12/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Társulat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
13/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett küldöttnek megválasztották az alábbi társulati tagokat: -Domokos Balázs, Kosztik Jánosné
14/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták Korondi János lemondását az Ellenőrző Bizottságból és így annak elnöki tisztségéről, valamint a küldöttgyűlési tagságáról.
15/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 41 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadták Tóth Tamás lemondását az Intéző Bizottságból és így annak általános elnökhelyettesi tisztségéről.
16/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták Pappné Pubori Andrea törlését a küldöttek jegyzékéből
17/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megválasztották az Ellenőrző Bizottság Elnökének Szkárossi Annamáriát.
18/2088. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megválasztották az Intéző Bizottság általános elnökhelyettesének Simó Károlyt.
19/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Társulat küldöttgyűlésének létszámának módosítását 57 főre.
20/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Társulat Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint: a, IB hatáskörének kiegészítése a IX/j pontban: -j/ a változásoknak megfelelően vezeti a tagjegyzéket (módosítja). b,Küldöttek, IB, EB létszámának módosítása a IX.pontban: -küldöttek létszáma 47 főre változik, -az Intéző Bizottság létszáma 7 főre változik, az Ellenőrző Bizottság létszáma 3 főre változik, -az alapszabály módosítása a kiküldött írásbeli előterjesztés alapján. c, LTP kötés határideje 2009.január 30-ra módosul – V/3.pont módosítása. “A fentiekben a társulat szervezésének időszaka alatt a társulat megalakulását megelőző időszakot, valamint az alakulástól a 2009.január 30-ig terjedő időszakot kell érteni.” d, A részletekben történő fizetés szabályainak módosítása a VII/d,pontban: “Ha a tag nem egy összegben fizeti meg a hozzájárulást, a részére megállapított érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napjáig áll fenn, amelyben a “c” pont szerinti bejelentést megtette. Az új tag fizetési kötelezettsége a változás bejelentését követő hónaptól áll be. Ha a tag egy összegben fizeti meg a hozzájárulást, a részére megállapított érdekeltségi hozzájárulás az Intéző Bizottság által meghatározott időpontban esedékes. A bejelentés alapján a tag személyében bekövetkezett változást a tagnyilvántartásban rögzíteni, és erről a régi és az új tagot a bejelentést követő 60 napon belül írásban értesíteni kell. Az új tag a régi tag jogutódjának tekintendő.”
21/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy az LTP konstrukciót választók számára a befizetési határidő minden hónap 20-a legyen…
22/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők 40 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy elfogadják a Társulat költségvetési elveit és felhatalmazzák az Intéző Bizottságot a 2008-as törtév, valamint a 2009-es év esetén ezek alapján a költségvetés jóváhagyására, a kiadások eszközölésére.
23/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Társulat és Érd MJV Önkormányzata valamint az Érd és Térsége Társulás között megkötendő megállapodás tervezetét és felhatalmazták az Intéző Bizottságot, hogy a Társulat Elnöke által folytatott tárgyalások függvényében a végleges változatot elfogadja és aláírja. A tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
24/2008. (XI.21.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Raiffeisen Bank indikatív finanszírozási ajánlatát. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Társulat Intéző Bizottságát, hogy az Önkormányzattal folytatott tárgyalások függvényében a beruházás finanszírozására kidolgozott teljes finanszírozási konstrukciót elfogadja és megtegye a szükséges lépéseket, nyilatkozatokat a Társulat nevében.
9/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
10/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhanú igennel tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a Társulat működéséről szóló Beszámolót.
11/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az IB. Egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Eredménykimutatást.
12/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az IB. Egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Mérleg adatokat.
13/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta, hogy a szociális ügyeket az Önkormányzat felé küldi.
14/2009. (05.11.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a Küldöttgyűlés 2009.május 26. 17,00 órai időpontját, helyszínét (Érd, Alsó u. 3.) és a napirendi pontjait: – Beszámoló a Társulat működéséről, – 2008.évi Mérleg és Eredménykimutatás elfogadása, – Tájékoztatás a Keop Pályázattal kapcsolatos fejleményekről, – Egyebek.
1/2009. (05.18.) EBH Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottsági ülés a 2008.évi Éves beszámolót 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.
25/2009. (V.26) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az ülés napirendipontjait: 1./Beszámoló a Társulat eddigi működéséről, 2./ 22008.évi mérleg és beszámoló elfogadása, 3./ Tájékoztatás a Keop pályázattal kapcsoaltos fejleményekről, 4./ Egyebek
26/2009. (V.26.) KGYH Küldött Gyűlés A 2008.évi Egyszerűsített éves beszámolót a jelen lévők egyhangú szavzatával, ellenszavazat és tartózkodás nélül elfogadta: Eszközök összesen: 56.799 ezer Ft, Források összesen: 56.799 ezer Ft, Mérlegszerinti eredmény: 17.867 ezer Ft. A Mérleg szerinti eredmény átvezetésre kerül az Eredménytartalékba.
27/2009. (V.26.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határidő módosítást 2009.június 30-ig.
15/2009. (09.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
16/2009. (09.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat: 1.Beszámoló a Társulat működéséről, 2. Tájékoztatás a Keop Pályázattal kapcsolataos fejleményekről, 3. Egyösszegű befizetések határidejének meghatározása, 4. Érdekeltségi terület kiterjesztésének előkészítése, 5. Küldöttgyűlés összehívása, 6. Egyebek.
17/2009. (09.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Beszámolót.
18/2009. (09.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a készpénzes befizetés határidejét 2009.október 30-val.
19/2009. (09.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Küldött Gyűlés időpontjának megjelölt 2009.10.01. 18.00 órát, határozatképtelenség esetén a 2009.10.05. 18.00 órát, és a napirendi pontokat: 1. Beszámoló a csatornázási projekt előrehaladásáról, 2. A Társulat Alapszabályának módosítása, 3. A Társulat érdekeltségi területének módosítása, 4. A Társulat költségvetési kereteinek meghatározása, 5. Egyebek.
29/2009. (10.01.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére tett javaslatot. Jegyzőkönyvvezető: Pásztor Józsefné, hitelesítők: Donkó Ignác és Pappné Pubori Andrea.
30/2009. (10.01.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlévők egyhangú igen szavazatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül efogadták a napirendi pontokat: 1.Beszámoló a csatorna projektről 2.Tájékoztató az egyösszegű befizetésekről 3.Egyebek
31/2009. (10.01.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlévők 31 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a befizetés határidejét.1., Az Intéző Bizottság az alábbi társulati tagok számára 2009.október 30-i végső határidőt állapított meg az alábbiak számára: a, az érdekelt társulati tag természetes személy az érdekeletségi hozzájárulás egyösszegű megfizetését vállalta b, az érdekelt társulati tag nem nyilatkozott a belépésről a társulat szervezése során c, az érdekelt társulati tag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 2.Az a természetes személy társulati tag, aki az LTP konstukciót választotta, de6 hónapi befizetést nem teljesített és az írásbeli felszólítást követően sem rendezte elmaradását, ezt követően egy összegben köteles befizetni az érdekeltségi hozzájárulást. A megfizetés határideje a felszólítást követő hónap 30. napja. 3. A határidőre megnem fizetett érdekeltségi hozzájárulás egy részének vagy egészének késedelmes megfizetése esetében a késedelemben levő társulat tag késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
32/2009. (10.01.) KGYH Küldött Gyűlés A jelenlevők egybehangzó igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az alábbi határozatot: Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlése felhatalmazza az Intéző Bizottságot, hogy az egyösszegű befizető státuszban levő társulati tagok esetében azok írásos kérelme alapján részletfizetést enedélyezzen az LTP-s fizetők feltételeihez hasonlóan, legalább 31.260 Ft megfizetésével, valamint ezen kívül a konstrukció költségeinek fedezetét biztosító, legfeljebb 6000 Ft adminisztrációs díj megfizetésével. Az engedélyezett részletfizetés végső határideje nem lehet később, mint 2016.december 31. A részletfizetések engedélyezése csak akkor lehetséges, ha az nem veszélyezteti a csatornázási projekt pénzügyi tervének teljesülését.
20/2009. (11.02.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottás ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyvveztő és hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezető: Pásztór Józsefné, Hitelesítők: Szabó Béla és Simó Károly
21/2009. (11.02.) IBH Intéző Bizottság A jelenlevők egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a napirendi pontokat: 1. Egyösszegű befizetések, részletfizetési kérelmek elbírálása, 2. Késedelmi pótlék, 3. Egyebek.
22/2009. (11.02.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a listán szereplő 596 db részletfizetési kérelmet.
23/2009. (11.02.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Társulat a késedelmi kamatot 2009.december 01. napjától kezdődően számolja fel.
24/2009. (11.02.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Társulat a szükséges módosításokat a nyilvántartásokban elvégezze.
25/2009. (11.12.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyző könyvvezető és hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezető: Pásztor Józsefné, hitelesítők: Simó Károly és Szabó Béla
26/2009. (11.12.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat: 1.Részletfizetési kérelmek elbírálása, 2. Egyebek
27/2009. (11.12.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 596 db részletfizetési kérelmet.
28/2009. (12.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 1. Részletfizetési kérelmek elbírálása, 2. Egyebek.
29/2009. (12.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott 170 db, azaz egyszázhetven darab és elutasított 1 db azaz egy darab részletfizetési kérelmet.
30/2009. (12.10.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a nonprofit szervezetek, mikró vállalkozások a beadott kérelem alapján kapják meg a részletfizetés lehetőségét.
31/2009. (12.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen tartózkodás és ellenszavazat nlkül felhatalmazta Szabó Béla elnököt, hogy kezdje meg az üzleti tárgyalásokat és vásárolja meg az Allianz Biztosító által megvételre kínált Érd, Mária utcai ingatlant.
32/2010. (02.11.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat: 1.Részletifzetések engedélyezése, 2. Székhely kérdésének rendezése, 3.Társulat érdekeltségi területnének bővítése, régi társulattal folytatott tárgyalások, 4.Egyebek.
33/2010. (02.11.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélül elfogadott 71 db részletfizetési kérelmet. Elutasított kérelem nem volt.
34/2010. (02.11.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság négy igen, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a vételről a társulat elnöke tárgyalásokat folytasson, és az ingatlant megvásárolja az ügyfélszolgálat részére.
35/2010. (03.10.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat: 1.Részletifzetések engedélyezése, 2. Éves beszámoló, Mérleg 3. 2010.évi költségvetés, 4. Éves Küldöttgyűlés összehívása, 5. Egyebek.
36/2010. (03.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 384 db részletfizetési kérelmet, és a hátralékot kérők értesítését.
37/2010. (03.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök beszámolóját.
38/2010. (03.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélküld elfogadta a 2010.évi költségvetés tervezetét.
39/2010. (03.10.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Küldöttgyűlés időpontja 2010.április 29. 18,00 óra, határozatlanképtelenség esetén 2010. május 06. 18,00 óra. Helyszíne: Polgárok Háza
2/2010. (04.20.) EBH Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság egybehangzó igen tartózkodás és ellneszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat: 1.Éves beszámoló, Mérleg elfogadása, 2.Egyebek
3/2010. (04.20.) EBH Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság a 2009.évi Beszámolót, Mérleget és Eredmény kimutatást egyhangú igen mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, mely az alábbi főösszegeket tartalmazza: Eszközállomány: 667.991 ezer Ft, Forrás állomány: 667.991 ezer Ft, Mérleg szerinti eredmény: 83.200. ezer Ft
40/2010. (04.20.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 1. Részletfizetési kérelmek elbírálása, 2. 2009.évi Éves beszámoló, Mérleg és Eredmény kimutatás elfogadása, 3. 2010.évi költségvetés elfogadása, 4. Egyebek
41/2010. (04.20.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ötved darab részletfizetési kérelmet.
42/2010. (04.20.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a 2009.évi Mérleget és Eredmény kimutatást, amely: 667.991 ezer Ft Eszközt, 667.991 ezer Ft Forrást, és 83.200 ezer Ft Mérleg szerinti Eredményt tartalmaz.
43/2010. (04.20.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2010.évi költségvetést.
33/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélül elfogadta a napirendi pontokat:-Beszámoló az eddigi működésről, Mérlegről, Eredmény kimutatásról, -A Társulat 2010.évi költségvetés tervezete, -Tájékoztatás a KEOP programról
34/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat né lkül elfogadta a Beszámolót.
35/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés 26 igen 2 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta,hogy a 2009.évre nem kell könyvvizsgálatot végeztetni.
36/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés 25 fő igen szavazattal 2 fő tartózkodás mellett, 1 fő nem elfogadta a 2009. évi Mérlegbeszámolót. A küldöttgyűlés elfogadja az előterjesztett javaslatot a 2009.évi Eszerűsített éves beszámolóra. Mérleg és Eredmény kimutatásról, amely: 667.991 ezer Ft Eszközállományt és 667.991 ezer forint Forrásállományt és 83.200 ezer Forint Mérleg szerinti eredményt mutat.
37/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés elfogadja az előterjesztett javaslatot az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat költségvetési kereteire. Felkéri az Intéző Bizottságot a költségvetési keretek között gazdálkodásra. Igen szavazat: 27 fő, Nem szavat 0 fő, tartózkodott 1 fő.
38/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az Intéző Bizottságot arra, hogy az egyösszegű befizető státuszban levő társulati tagok esetén azok írásos kérelme alapján részletfizetést engedélyezzen, az LTP-s fizetők feltételeihez hasonlóan, a konstrukció költségeinek (adminisztráció és kamat) fedezetét biztosító, érdekeltségi egységenként legfeljebb 7.000 Ft befizetésével, azzal hogy a részletfizetés időpontjáig megfelelő időszakra esedékes LTP részleteknek megfelelő időszakra esedékes LTP részleteknek megfelelő összeget (havi 2.605 Ft) legfeljebb 24 hónapra elosztva, a havonta esedékes részleten felül fizesse meg. Az engedélyezett részletfizetés végső határideje nem lehet későbbi, mint 2016.december 31., és havonta egységenként 2.605 Ft. A 32/2009. KGy határozat szerinti részletfizetés továbbra is lehetséges. A részletfizetések engedélyezése csak akkor lehetséges, ha az nem veszélyezteti a csatornázási projekt pénzügyi tervének teljesülését. A Küldöttgyűlés egyhangú igennel elfogadta a határozatot. Igen szavazat: 28, Nem szavazat: 0, Tartózkodás 0.
39/2010. (04.29.) KGYH Küldött Gyűlés A Küldöttgyűlés a szavazás eredménye alapján azt a határozatot hozta, hogy nem kell könyvvizsgálót megbízni a 2010.év könyvvizsgálatára. Könyvvizsgálat mellett szavazaott Igen szavazattal 3 fő, ellene szavazott Nem szavazattal 22 fő, tartózkodott 3 fő.
44/2010. (06.09.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangú igen tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat 1. Részletfizetési kérelmek elbírálása 2. LTP státuszú ügyfelekkel kapcsolatos döntések 3. Egyebek
45/2010. (06.09.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a kérelmeket. Határozott arról, hogy egy fő (Törőcsik Szilvia 2030 Érd, Tusnádi u. 29.) a különbözet befizetése után kapjon részletfizetési lehetőséget.
46/2010. (06.09.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta az OTP által meg nem nyitott szerződések törlését és azok részletfizetési konstrukcióvá való minősítését.
47/2010. (08.04.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 1. Részletfizetési kérelmek jóváhagyása 2. Egyebek.
48/2010. (08.04.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú ien szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül jóváhagyta a 36 db (azaz harminchat darab) részletfiizetési kérelmet.
49/2010. (08.04.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta, hogy a Társulat 2010.augusztus 15-ig számlát nyit a Raiffeisen Banknál és átteszi a felszabadult pénzeszközeit.
50/2010. (08.04.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság egyhangú igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: -Lehotkay Erzsébet Katalin 2030 Érd, Antónia u. 2. alatti lakos kérelme elutasításra került. Az LTP felmondásához nem járul hozzá a Társulat. -Lődi László 2030 Érd, Tolmács u. 2. alatti lakos kérelmét elfogadta és az Elnök intézkedik a pénz visszafizetéséről.
51/2010.(10.21.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirend pontokat. 1.Részletfizetési kérelmek elbírálása 2.Egyösszegű befizetések helyzete 3.Meg nem nyílt LTP szerződések 4.Egyebek
52/2010.(10.21.) IBH Intéző Bizottság Az IB egyhangú igen mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a részletfizetési kérelmeket. A 64 darab kérelem 15 db hátralékos részletfizetést és 49 db részletfizetési kérelmet foglal magába.
53/2010.(10.21.) IBH Intéző Bizottság Azok az ügyfelek, akik Lakástakarék-pénztári szerződést írtak alá és a szerődésük valamilyen oknál fogva nem tudott megnyílni, a részletfiizetés adminisztrációs költségét, 6.000 Ft-t nem kell megfizetni. Nem vonatkozik a mentesség azokra az ügyfelekre, akik azért szüntetik meg az LTP szerződésüket, mert új LTP-t szeretnének kötni más megtakarítási vagy egyéb céllal.
54/2010.(10.21.) IBH Intéző Bizottság Az IB tagok egyhangú igen tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a részletfizetési kérelmekről történő internetes szavazást.
55/2010.(12.28.) IBH Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság tagjainak internetes szavazása alapján egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 75 db részletfizetési kérelmet.
56/2011 (02.14.) IBH Intéző Bizottság Az IB tagjainak internetes szavazása alapján egyhangú igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 365 db (háromszázhatvanöt darab) részletfizetési kérelmet.