Társulati tagság, csatlakozás

A társulat tagja mindazon természetes- és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, aki/amely a társulati érdekeltségi területen olyan ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy egyéb jogcímen ingatlant használ, amelynek – a társulat anyagi erőforrásai igénybevételével megvalósított – közműre történő rákötése szennyvízelvezetés esetében akár gravitációsan, akár házi átemelővel lehetséges és közérdekből indokolt.

A társulat érdekeltségi területét azon ingatlanok összessége képezi, amelyek a társulat közreműködésével, illetve anyagi részvételével megvalósításra kerülő szennyvíz közcsatorna-hálózatra közvetlenül, vagy – más, szomszédos érdekelt(ek) által biztosított szolgalmi jog biztosítása esetén – közvetve ráköthető.

A fentiek (és a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény. valamint a 160/1995 Korm. Rendelet) alapján a társulati tagság nem függ attól, hogy a társulat szervezése során az ingatlantulajdonos aláírt-e vagy sem “Belépési Szándéknyilatkozatot”. Azaz a társulati tagság nem a nyilatkozat aláírásával keletkezik, hanem a társulat megalakulásával egy adott területen, a törvény erejénél fogva. Tehát az is a társulat tagja, aki nem írt alá a szervezés során belépési szándéknyilatkozatot.

A társulati tag jogai:
-személyesen, képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában;
-a társulatban személyesen – ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn – tisztséget viseljen;
-a tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen és kapjon

A társulati tagok kötelezettségei:
-A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni.
-Az érdekeltségi hozzájárulást a küldöttgyűlés által megállapított mértékben és határidőre megfizesse;
-Személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta
-Ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat Intéző Bizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint – ha abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag nevét, lakhelyét (székhelyét). Az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a tag köteles az új tulajdonost a társulati tagságról és az ezzel járó kötelezettségről tájékoztatni.

A Vgt. 35. § (3) szerint: “A víziközmű társulat tagjai kötelesek a víziközmű társulat részére víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) fizetni. A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás.”

A Vgt. 44. § (2) szerint: “A hozzájárulás mértékét a közgyűlés állapítja meg. A közgyűlés az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a hozzájárulás mértékét mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti. A hozzájárulást a tagok pénzben kötelesek teljesíteni. A közgyűlés által elfogadott hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás ellenértéke”

A Vgt. 37. § (3) szerint: “A víziközmű társulat tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a víziközmű társulat tartozásaiért nem felelnek.”