Beszámoló az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról

  1. Előzmények

Az Érdi Csatornamű Társulat a megalakulása után tartott első Küldöttgyűlésén 23/2008 (XI.21) KGYH határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (a továbbiakban: Program) megvalósításában való részvételről. Ebben a felek megállapodtak a tervezett műszaki tartalomról és a Program várható pénzügyi feltételeiről.

A Program előrehaladása során felmerült műszaki-pénzügyi feltételek figyelembe vételével a Küldöttgyűlés a 86/2014 (V.26) KGYH határozat egyhangú elfogadásával, „nem” és  „tartózkodó” szavazatok nélkül úgy döntött, hogy a megkötött együttműködési megállapodást módosítja, kiegészítve a KEOP sajátos szabályai szerint nem finanszírozható, de víziközmű beruházás részeként, a Program teljes értékű megvalósítása érdekében szükséges projektelemek tekintetében is (pl. házi átemelő berendezések, egyedi bekötővezetékek, csatorna védelem érdekében beruházások, stb.).

Ezt követően a Küldöttgyűlés a 111/2017 (V.26) KGYH határozattal, egyhangú „Igen” szavazatával, „ nem” és „tartózkodó” szavazatok nélkül elfogadta az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat  pénzügyi beszámolóját a 2008–2016. év  közötti időszakról, és döntött a Megállapodás módosításáról. E döntés értelmében az Önkormányzatnak átadandó pénzeszközök és ráfordítások mértékét 3.916.679.998 Ft-ban limitálta.

  1. Program végrehajtásáról szóló beszámoló

A Program végrehajtásáról szóló beszámolót (amely jelen Beszámoló melléklete) az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (továbbiakban: Társulás) elkészítette, és azt a Társulás mindhárom tagönkormányzatának képviselő testületei – így Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése is – 2017 novemberében elfogadták. A végrehajtásról szóló beszámoló teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újságban, valamint az erd.hu és erdmost.hu honlapokon.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a vagyonátadás a 2017. november 30-án aláírt „Vagyonátadási megállapodás” aláírásával megkezdődött és a 2018. március 13-án történt végleges pénzügyi rendezéssel lezárult. Ezt követően az Intéző Bizottság haladéktalanul összehívta a Küldöttgyűlést a Társulat elszámolási eljárásának megindítása érdekében.

A program végleges költségelszámolása a Társulás beszámolója szerint a következő:

   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen
1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537
2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, kapcsolódó úthelyreállítás és szervízút építés 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556
3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162
4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960
5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399
MINDÖSSZESEN (1-5): 27 127 347 870 3 971 119 588 3 015 671 156 34 114 138 613

 

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlésein keresztül, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek (az 1. pontban részletezettek szerint).

Az Érdre eső költségek a beszámoló szerint a következő pénzügyi forrásokból kerültek megvalósításra (Ft-ban):

EU-s (KEOP) finanszírozás 19 564 324 456
Saját rész 7 563 023 413
Összesen 27 127 347 869
  1. Önerő Alap támogatás

Az Érdre eső 7.563.023.413 Ft saját rész teljes egészében nem állt rendelkezésre, hisz a program indulásakor becsült és a Társulat által eredetileg is vállalt önerő 4.200.000.000 Ft-nál nem lehetett több.

Ezért az önkormányzati Társulás (nem a Társulat) pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel. Az Önerő Alap támogatást nem az egyes települések, hanem a három önkormányzat együttesen, a Társuláson keresztül kapta meg. A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból fedezte.

Ennek megfelelőn a beruházási érték alapján felosztott Önerő Alap támogatás Érdre eső része 3.427.172.381 Ft volt. Az Önerő Alap támogatás csökkentette a fizetendő saját részt, azonban nem volt elegendő az Érdre eső rész finanszírozásához. Ezért ezen felül még 4.135.851.032 Ft-ot kellett biztosítani.

Ehhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott az Együttműködési Megállapodás alapján. A fennmaradó részt saját, egyéb költségvetési forrásaiból biztosította a Program saját részének finanszírozására.

Tehát a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a Program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent.

 

  1. A Program lezárásával a Társulatra háruló feladat

Jelen beszámoló készítésének napján (2018. május 3-án) a Társulat bankszámláin 196.178.850 Ft pénzeszköz volt. Ez tehát az az összeg, amelyet már nem kellett átadni az Önkormányzatnak a Program megvalósítására.

Várhatóan még az elszámolási eljárás során is lesznek befizetések illetve az elszámolási eljárás során a Társulat feladatainak ellátáshoz szükséges költségekre fedezetet kell elkülöníteni.

A Program lezárásával a törvény szerint kötelező elindítani a Társulat elszámolási eljárást, amely jelen Küldöttgyűlésen történő javaslat szerint meg is fog történni. Ennek során a Társulat tagjaiból választott háromtagú Elszámolási Bizottság a törvény által előírt feladatai mellett javaslatot tesz a fel nem használt pénzeszközök felhasználására is, amelyről a Küldöttgyűlés határoz.