Többségében önkormányzati tulajdonú cég fogja üzemeltetni a jövőben a szennyvíz közműveket

Jövő év elejétől egészen biztosan új cég fogja üzemeltetni Érd, Diósd és Tárnok szennyvíz közműveit: a települési csatornahálózatokat és az érdi szennyvíztisztítót. A tavalyi visszavásárlás után mindhárom önkormányzat képviselő-testülete múlt héten – egyhangúan, gyakorlatilag vita nélkül – elfogadta az új üzemeltető kiválasztására szóló koncessziós pályázati kiírást. A következő félévben lezajlik majd a pályázat és létrejön az új cég, amely átveszi az ÉTV Kft-től az üzemeltetést.

Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízcsatorna rendszereik bővítésére és a befogadó érdi szennyvíztisztító telep fejlesztésére önállóan közös pályázatot nyújtottak be az Európai Unióhoz, a KEOP 2007-2013 program keretében, a beruházás részbeni finanszírozására. Az Európai Unió a tervezett beruházás támogatásának feltételéül szabta, hogy a pályázatban részt vevő településeken, a támogatással megvalósuló szennyvízközművek üzemeltetője nyílt pályázat útján kerüljön kiválasztásra.

Mint ismert, a jelenleg meglévő csatornaműveket üzemeltető ÉTV Kft-ben szakmai befektetők is tulajdonosok. A meglévő, illetve újonnan létesülő műveket egymástól elkülönítve üzemeltetni a műszaki szükségszerűségek figyelembe vételével nem lehet. Ezért a pályázatban érintett önkormányzatok és a szakmai befektetők 2010-ben megállapodtak abban, hogy Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási területén, a meglévő és jövőben megvalósuló szennyvízközművek üzemeltetési jogát az önkormányzatok visszavásárolják. Ezért a szennyvízprojektben érintett három település összesen 581 millió forintot fizet vissza a korábbi üzletrész vételárból a vevők részére.

A továbbiakra nézve a vonatkozó jogszabályok szerint a szennyvízközművek továbbra is közösségi (önkormányzati) tulajdonban maradnak, azokat az önkormányzatok nem adják el. A pályázaton kiválasztandó új üzemeltető feladata lesz a folyamatos üzemeltetés mellett az ehhez szükséges karbantartások elvégzése, hibaelhárítás és állandó ügyelet fenntartása, továbbá a csatorna szolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenység, így különösen a közszolgáltatás igénybevételével járó feltételek meglétének vizsgálata (építkezés esetén), szükség esetén vízmérők leolvasása, a csatornadíj számlázása és beszedése, fogyasztói ügyfélszolgálat üzemeltetése, stb.

A pályázati kiírás szerint az üzemeltető cégben a három érintett önkormányzat legalább 74%-os tulajdonrészt kíván fenntartani. Érd 62%-ban, Diósd és Tárnok 6-6 %-ban kíván részesedést szerezni az üzemeltető cégben. A koncessziós pályázat nyertese a kisebbségi részesedés mellett biztosítja a társaság ügyvezetését is. Az önkormányzatok célja és lehetősége lesz, hogy a tulajdonosokat megillető jogosítványokkal élve erős ellenőrzés alatt tartsák a költségeket és a cég működését, így biztosítva, hogy a csatornadíj a lehető legkisebb legyen.

A koncessziós pályázat nyertese a kiírás szerint a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 banki munkanapon belül köteles a kiíró Önkormányzatok részére, egy összegben legkevesebb 635.000.000 Ft egyszeri koncessziós díjat fizetni. A nyertes pályázó által létrehozandó Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás keretében történő üzemeltetés megkezdésétől kezdődően – köteles lesz az Önkormányzatok részére a használatába adott viziközmű eszközök használatáért eszközhasználati díjat fizetni. Az eszközhasználati díj mértékét évente a kiíró Önkormányzatok állapítják meg. Az eszközhasználati díjakat az önkormányzatok elkülönítettt számlákon kezelik és kizárólag a viziközművekre, illetve a csatornázási projekt során igénybe vett banki finanszírozás visszafizetésére fordíthatják.

A csatornadíjat naptári évenként legalább egyszer, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, településenként külön-külön helyi rendeletben állapítják meg. A díjak alapdíjból és fogyasztás arányos díjból állnak. A díjképzés alapelveit a KEOP pályázat beadásakor az Önkormányzatok által elfogadott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) meghatározott elvek határozzák meg.

Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi elismert közvetlen és közvetett költségére, ráfordítására. Figyelemmel kell lenniük továbbá a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, a Koncesszor által vállalt finanszírozási költségekre, a Koncesszornak árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott mértékű hasznára, valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra.

Az RMT-ben meghatározott elveknek megfelelően egységesíteni kell az alapdíjat az egységes műszaki rendszeren levő három településen. A díjak megállapítása esetén a jövőre nézve két periódust tudunk megkülönböztetni. Az első négy év 2012 és 2015 évek között van, a térségi csatornázás program és az azt követő, csatornahálózatra való rákötés időszaka valamint az azt követő első teljes év. Ez idő alatt a díjak gyakolatilag csak az ágazati infláció mértékével növekedhetnek.

Ezt követi (2016-tól kezdődően) az az időszak, amelyben az első négy évben (2012-2015) mért költségek alapján, egy előre leírt és meghatározott díjképlet alapján kell megállapítani a díjakat. Ez azt tudja biztosítani, hogy a díjak csak olyan mértékben emelkedjenek, amennyire a szigorúan mért költségek azt indokolják.


Comments Closed

Hozzászólások lezárva