Rákötés lépései a régi és új szennyvízcsatorna hálózat esetén

Több szakaszon, ahol már a földben van a csatorna, érdeklődnek, hogy mi lesz az eljárásrend az üzembe helyezésnél. Bár az első üzembe helyezések legkorábban 2012 júliusban történhetnek meg, közöljük a jelenlegi információk alapján a várható követelményeket. Érdemes tudni, hogy az új, most készülő csatornahálózatra egy egyszerűsített eljárásrendet dolgoztak ki.

Az új hálózatra való rákötés esetén az Akkreditált Mérnökök bevonásával történik a csatlakozás. Az Akkreditált Mérnökök az akkreditáció során megismerik azokat az elvárásokat, amelyeket az Üzemeltető támaszt a házi bekötések műszaki megfelelőségével szemben és megismerik a szükséges dokumentáció elvárt tartalmát és formáját.

Egyszerűbb lesz a helyzet a bekötővezeték tekintetében is, hisz az új programban mindenhol kiépül a bekötővezeték, ahol a tulajdonos beengedi az ingatlanra a közcsatorna építőket.

A rákötési jogosultság tekintetében is egyszerűsítés lesz, hogy az Érdi Csatornamű Társulat tagjai számára csoportosan, elektronikusan igazolni fogja az Üzemeltető felé azt, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja a Társulatnak és megfizette a hozzájárulást (természetesen csak akkor, ha a hozzájárulás tekintetében nincs elmaradás).

Az Akkreditált Mérnök anyagilag is felelősséget vállal azért, hogy az általa átvett házi szennyvízhálózat műszakilag megfelel és a rákötés jogi-pénzügyi feltételei teljesülnek.

A rácsatlakozás a régi (üzemelő) hálózatra tehát még a jelenlegi Üzemeltető, az ÉTV Kft által meghatározott eljárásrendben történik. Hamarosan a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését átveszi a nemrég bejegyzett koncessziós társaság, az ÉTCS Kft, azonban a régi (már üzemelő) hálózatra való rákötés szabályai vélhetően nem fognak változni.

A rácsatlakozás lépései a régi (már üzemelő) hálózat esetén

(Az erről szóló tájékoztatás elolvasható az üzemeltető honlapján, a http://www.erdivizmuvek.hu/public/documents/csatornabekotesi_tajekoztato_0428.pdf oldalon is.):

 1. Az igénylőnek az Üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Felső u. 2., telefon: 0623/521751) kell bejelenteni a rácsatlakozási igényét.

 2. Amennyiben az ingatlan ráköthető, az Üzemeltető „Elvi nyilatkozatot” ad ki, amelyben tájékoztatja az igénylőt az igény kielégíthetőségéről, ismerteti a bekötés kialakításának fő szempontjait. Az „Elvi nyilatkozat” kiadásának határideje: az összes szükséges információ beérkezésétől számított 15 naptári nap.

 3. Az igénylőnek a házi szennyvízhálózatot (épületen belül és kívül) meg kell terveztetnie és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek be kell nyújtania. A házi szennyvízhálózat és a szennyvíz bekötővezeték tervezését az igénylőnek erre feljogosított tervezővel kell elvégeztetnie. Szükség esetén a tervező egyeztetést kezdeményezhet az Ügyfélszolgálati Irodán.

 4. Az elkészült tervet az igénylő elbírálás céljából két példányban az Ügyfélszolgálati Irodára adja be. A terv szükséges tartalmát az Üzemeltető által kiadott (fentebb hivatkozott) tájékoztató tartalmazza.

 5. Amennyiben korábban nem épült ki az utcai gerincről a telken belül 1 m-ig tartó bekötővezeték, ezt az igénylőnek kell kiépíteni. Ez esetben a közterületen végzendő munkákhoz a következő szolgáltatóktól kell hozzájárulást beszerezni: TIGÁZ, ELMŰ, Magyar Telekom, amelyben nyilatkoznak arról, hogy milyen feltételekkel járulnak hozzá az építéshez. Ezen kívül be kell szerezni a közút kezelőjének hozzájárulását és a burkolatbontási engedélyt is. Ez utóbbiakat Érden a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportja adja ki.

 6. Az Üzemeltető megvizsgálja és elbírálja a benyújtott tervet. Az elbírálás határideje: alapesetben a beadástól számított 15 naptári nap. Ha az igénylővel vagy tervezővel konzultálni szükséges, akkor a szükséges információ beérkezésétől számított 15 naptári nap. A tervet (javított tervet) az Üzemeltető jóváhagyja és kiadja a „Közműves szennyvízbekötési engedélyt”. A szennyvízbekötéshez szükséges egyéb hatósági engedélyek beszerzése az igénylő feladata. Amennyiben a műszaki kialakítás nem megfelelő, az Üzemeltető a terv jóváhagyását megtagadhatja.

 7. A kivitelezés csak a terv jóváhagyása után kezdhető meg. Az igénylő a házi szennyvízhálózatot – beleértve a tisztító-ellenőrző aknát is, valamint ha szükséges, a bekötővezetéket is – a tervdokumentációnak megfelelően saját költségére elkészíti, illetve elkészítteti. Az igénylő a házi szennyvízhálózat elkészülte után telefonon, emailben vagy levélben értesíti az Üzemeltetőt és kéri a házi szennyvízhálózat átvételét, és – amennyiben a szennyvíz bekötővezeték az utcai gerincvezeték építésekor nem készült el – a szennyvíz bekötővezeték elkészítésének engedélyezését és a rákötési munka szakfelügyeletét.

 8. A szennyvíz bekötővezetéket (az ellenőrző akna és a gerincvezeték közötti szakaszt), valamint a gerincvezetékre történő csatlakozást szakkivitelező készítheti el, az Üzemeltető által – térítés ellenében – biztosított szakfelügyelet mellett. A közterületen a visszatöltést a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. A burkolat helyreállítása az igénylő költségére történik, a burkolatbontási engedélyben kiadott feltételek betartása mellett.

 9. A szolgáltatói szerződés megkötését az Üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján kell kezdeményeznie az ingatlantulajdonosnak vagy megbízottjának. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a kérelmező igazolja a hálózatra való csatlakozási jogosultságot. A jogosultságot minden érdekeltségi egység vonatkozásában igazolni kell. E tekintetben a jogszabályok a következő fogalmakat határozzák meg:

érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység, amely egyben önálló szennyvízelvezetési hely.

szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja.

– önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az egységenkénti rákötési jogosultság igazolása a következőképpen történhet:

– a kérelmező igazolja, hogy tagja volt a Dél-Buda Térségi Víziközmű Társulatnak (Felső utca 9., Tel. 0623/365101) és megfizette a társulati érdekeltségi hozzájárulást, amikor a csatorna épült vagy

– a kérelmező igazolja, hogy most tagja az Érdi Csatornamű Társulatnak (Szabadság tér 12,. Tel. 0623/521340) és megfizette a társulati érdekeltségi hozzájárulást

– amennyiben a fentiek egyikét sem tudja igazolni, akkor a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán kell kezdeményezni és befizetni az utólagos csatlakozási díjat a vonatkozó helyi rendelet szerint

– amennyiben több egységre kérik a rákötési lehetőséget, mint amennyire korábban a hozzájárulást megfizették (pl. telekosztás, többlakásos- vagy ikerház épült, stb), a pénzügyileg nem rendezett egységek tekintetében szintén meg kell fizetni az utólagos csatlakozási díjat.

 1. Az építést követően az Üzemeltető képviselője helyszíni ellenőrzés keretében meggyőződik a szennyvízelvezető rendszer szabályosságáról, műszaki megfelelőségéről és a rákötés jogi-pénzügyi feltételeinek teljesüléséről. Amennyiben a bekötést az előírások szerint alakították ki, az Üzemeltető hozzájárulást ad ki a csatornabekötés használatba vételéhez.

A használatbavételi hozzájárulás kiadásának feltételei:

– a „Közműves szennyvízbekötési engedély” megléte,

– a rákötési jogosultság igazolása (társulati tagság vagy utólagos csatlakozási díj befizetése),

– a szolgáltatói szerződés megkötése

– a szakfelügyeleti és helyszínelési díj befizetése.

 

A rácsatlakozás lépései az új (most épülő) hálózat esetén könnyített (egyszerűsített) eljárásban

1. Az igénylőnek fel kell venni a kapcsolatot egy Akkreditált Mérnökkel (a lista elérhető a https://erdicsatornazas.hu/a-beruhazo-tarsulas-altal-akkreditalt-tervezok-listaja oldalon).

2. Az Akkreditált Mérnök jogosult az igénylő részére a házi szennyvízhálózatot megtervezni. A terv szükséges tartalmát az akkreditáció során a Beruházó és az Üzemeltető ismertetik.

3. Amikor egy adott szakaszon megtörtént az üzembe helyezés, a Beruházó eljuttatja minden érintett és nyilvántartott ingatlantulajdonos számára a „Rákötési engedélyt”.

4. Az igénylő a házi szennyvízhálózatot a tervdokumentációnak megfelelően saját költségére elkészíti, illetve elkészítteti. A kivitelezés csak az Akkreditált Mérnök által átadott terv alapján kezdhető meg. A telken belül elhelyezett tisztítónyílásra való rákötést csak a „Rákötési engedély” birtokában szabad elvégezni (előtte illegális csatornahasználatnak minősül és szankciókat von maga után)! Az igénylő a házi szennyvízhálózat elkészülte után értesíti az Akkreditált Mérnököt és kéri a házi szennyvízhálózat átvételét.

5. A „Rákötési engedély” kézhezvételét és a házi szennyvízhálózat elkészítését követően az Akkreditált Mérnök helyszíni ellenőrzés keretében meggyőződik a szennyvízelvezető rendszer szabályosságáról, műszaki megfelelőségéről és a rákötés jogi-pénzügyi feltételeinek teljesüléséről. Erről nyilatkozatot ad ki az Üzemeltető részére. Ekkor kell leolvasni a vízórát, aláírni a Szolgáltatási szerződést és az igénylőnek kitölteni az Üzemeltető által kért nyilatkozatokat és adatlapot. A Szolgáltatási szerződés megkötését az Akkreditált Mérnök részére átadott dokumentáció útján kezdeményezi az ingatlantulajdonos vagy megbízottja.

6. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező igazolja a hálózatra való csatlakozási jogosultságot. A csatlakozási jogosultságot minden érdekeltségi egység vonatkozásában igazolni kell (lásd általános szabályok). Az egységenkénti csatlakozási jogosultság igazolását az Érdi Csatornamű Társulat csoportosan végzi azon tagok számára, akiknél a hozzájárulás pénzügyileg is rendezett (teljes egészében befizette vagy nincs elmaradás a részletek tekintetében). Akinél nincs rendezve pénzügyileg vagy nem szerepel a társulati nyilvántartásban, az fel kell keresse a Társulat Ügyfélszolgálatát (Szabadság tér 12., Tel. 0623/521340) és egyedileg kell kérnie az igazolást.

7. Amennyiben a bekötést az előírások szerint alakították ki és a szolgáltatás megkezdésének műszaki, jogi és pénzügyi feltételei teljesülnek, az Üzemeltető hozzájárulást ad ki a csatornabekötés használatba vételéhez. A használatbavételi hozzájárulás kiadásának feltételei:

– a „Rákötési engedély” megléte,

– akkreditált Mérnök nyilatkozata a megfelelőségről

– a rákötési jogosultság igazolása (társulat igazolása),

– a szolgáltatói szerződés megkötése, adatlap és nyilatkozatok igénylő általi kitöltése

A használatbavételi engedély nélküli szennyvíz-bebocsátás illegális csatornahasználatnak minősül és szankciókat von maga után!

8. Az az ingatlantulajdonos, aki nem kívánja igénybe venni az egyszerűsített eljárást, az általános (már üzemelő hálózatnál alkalmazott) eljárásrend szerint csatlakozhat a hálózathoz. Ez esetben az Üzemeltető részére meg kell fizetni a szükséges engedélyezési-szakfelügyeleti és helyszínelési díjakat.

9. Az Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi az Akkreditált Mérnökök által tett nyilatkozatok valóságtartalmát. Valótlan nyilatkozat vagy többszöri hiányos rákötési dokumentáció átadása esetén az Akkreditáció visszavonásra kerül és az okozott kárt meg kell téríteni.

10. Az egyszerűsített eljárásban a „Rákötési engedély” kézhezvételét követő 90 napon belül lehet csatlakozni. A határidő lejártát követően a nem csatlakozott ingatlanok listáját átadják az adóhatóságnak a talajterhelési díj kivetése céljából és ettől a dátumtól kell fizetni a talajterhelési díjat is.


Comments Closed

Hozzászólás

az “Rákötés lépései a régi és új szennyvízcsatorna hálózat esetén”
 1. Hidvégi Gábor szerint:

  Én mindennel meg voltam elégedve eddig a csatornázással kapcsolatban , csak az üzembe helyezés idejével nem vagyok megelégedve , hogy legkorábban 2012 júliusában, ha minden jól megy. Mentségemre legyen mondva már 30 éve erre várok erre az örömteli pillanatra!!!

  Hidvégi Gábor

  • Simó Károly szerint:

   Tisztelt Hídvégi Gábor!
   Megértem türelmetlenségét – legfőként azt, hogy 30 éve várja. De a jogszabályi és hatósági előírásokat akkor sem lehet megkerülni. Bizonyára ismert Ön előtt is, hogy ha egy házat épít valaki, a használatbavételi engedélyig elvileg nem szabad azt használni. Víziközművek esetén fokozottan így van ez.

   Az üzembe helyezések végső határideje a projekt szerint 2013 december.

   Természetesen mi azt szeretnénk, hogy ahol csak lehet, ennél jóval előbb legyenek üzembe helyezve. Ezért is kezdtük el még márciusban az eljárásokat. A hatóság azzal indított, hogy várjuk meg az üzembe helyezést az összes szakasszal, amíg a szennyvíztisztítónak elkészül nem csak az új teleprésze, hanem a régi felújítása is és azoknak a régi csatorna szakaszoknak a rekonstrukciója is, amelyek a projektben szerepelnek. Ennek az az oka, hogy szerintük túl sok idegenvíz érkezik a telepre (aminek egyik része a csatornába illegálisan bevezetett csapadékvíz, másik része a régi elöregedett csöveken beszivárgó talajvíz).

   Érhető bizonyos mértékig a hatóság álláspontja is, hisz ha a telepet rendszeresen elönti a víz (aminek csak egy része szennyvíz, másik része csapadék- illetve az elöregedett csöveken beszivárgó talajvíz), az az ő felelősségük, tehát meg akarnak győződni róla, hogy nem lesz gond.

   Szakembereink szerint a tisztítótelepen már most is van annyi szabad kapacitás, amely az élőre köthető szakaszok szennyvízét biztonságosan fogadni és tisztítani tudja (kb. 500 m3/nap kapacitásról van szó). Bízunk benne, hogy szakembereink érvelését elfogadva biztosítottnak látják a tervezett határidőig, hogy üzembe helyezhetők ezen szakaszok és megadják a hozzájárulásukat a használatba vételhez.

 2. Katona László szerint:

  Tisztelt Simó úr! A fenti cikkben ezt írják a II/4. pontban: “A telken belül elhelyezett tisztítónyílásra való rákötést csak a „Rákötési engedély” birtokában szabad elvégezni”. Ha jól értem, a tényleges kivitelezést nem lehet elkezdeni a tervezés/jóváhagyás után, csak a “Rákötési engedély” birtokában, hisz’ nem valószínű, hogy valaki két fázisban fekteti a saját csatornáját: egy szakaszban lefektet egy csőhálózatot, mindkét végén ledugózva, majd ha megkapta a rákötésit megint kiássa a tisztítóaknánál a gödröt és ráköti a csövet, majd az szennyvíztárolóba menő vezetéket is kibontja és átköti a csatornára. Az én esetemben biztosan nem ésszerű így csinálni, mivel a tisztítónyílás csatlakozása 3,1 méter mélyen van. Én eddig úgy értettem, hogy csak a szennyvíz bevezetése, tehát a csatorna “átfordítása” tilos a rákötési engedély átadásáig, nem a (vak) csővezeték kiépítése. Így viszont jön a kérdés, hogy mi történik akkor, ha pl. az engedélyt vki. novemberben kapja és január végéig van lehetősége rákötni. Ekkor a kivitelezést igencsak megnehezíti a fagyos időjárás, míg az átfordítás azért könnyebben megoldható lenne. Köszönöm válaszát!

  • Simó Károly szerint:

   Tisztelt Katona László!

   Igen, helyesen értelmezi, ez az álláspontunkat. A rákötést valóban csak akkor szabad elvégezni, ha megvan a “rákötési engedély”. Ennek elsősorban műszaki okai vannak, de vannak jogi részei is. A rákötési engedélyt ugyanis akkor lehet kiadni, ha a szakasz át van véve a kivitelezőtől minden tekintetben, minden próba megtörtént és minden érintett hozzájárult az átvételhez. Mindaddig a földbe fektetett cső a kivitelezést végző vállalkozó tulajdona (bár fizikailag a tulajdonos udvarán, az ő birtokában van). Ha minden rendben van, nem lehet gond, de ha valami probléma felmerül, akkor beláthatatlan jogi bonyodalmakat is tud okozni, ha más tulajdonán történik munkavégzés.

   Azt láttam a városban, hogy sok helyen valóban úgy csinálják, ahogy Ön írja (aki végképp nem szeretné kivárni ezt és a tisztítónyílás már bent van az udvaron): a házi szennyvízhálózat két végét nem kötik élőre, hanem kiásva hagyják azzal, hogy amikor megvan az engedély, akkor egyik végét a tisztítónyílásra, másik végét a házból kijövő vezetékre kötik. Ez akkor tud kellemetlen lenni, ha hónapokig így kiásva marad az udvar, mert a teljes rendszer fogadóképessége miatt csak több hónap múlva lehetséges a rákötés.

   Ezért mi azt javasoljuk, hogy várják meg a házi szennyvízhálózat elkészítésével a Rákötési engedélyt. Ekkor már egyből élőre lehet kötni és nem kell az udvart sem hosszú ideig feltúrva hagyni.

   A Rákötési engedélyt olyan időben fogjuk kiküldeni, ami ésszerű és egészen biztos nem kívánjuk ésszerűtlen határidők elé állítani a tulajdonosokat. Több hullám lesz valószínűleg: 2012 július, 2012 szeptember, 2013 január-február (időjárástól függően), 2013 június és 2013 szeptember.

 3. Szilágyiné szerint:

  Sajnos a Taksony utcát nem találom az ütemezési listákban.Szeretnék érdeklődni,hogy mikorra várható ? Válaszát előre is köszönöm.

  • Simó Károly szerint:

   Tisztelt Szilágyiné!

   A Taksony utcát még nem jelentették be a kivitelezők, hogy kezdenék építeni, ezért nem szerepel a közzétett listákban. Amint ez megtörténik, értesülni fog róla. Minden érintett szakaszon megépítik 2013 június 30-ig a csatornát, majd ezután következnek a rákötések.

 4. György Árpád szerint:

  T Cím!

  Molnár utcai (_. sz.) ingatlan tulajdonosa vagyok, hetek óta (végre) dolgoznak utcánkban a szennyvízcsatorna hálozat kiépítésén. Konkrétan hol tudok utánanézni, hogy milyen méretű hálozatot terveztek, mert megdöbbenve tapasztalom, hogy az utca elejéhez képest igencsak elvékonyodik a gerincvezeték mire elénk ér. Nem beszéltem senkivel a kivitelezők közül, nem volt rá alkalmam (mikor reggel elmegyek dolgozni ők még nincsenek, este minkor hazaérek már nincsenek). Szóbeszéd szintjén szomszédoktól bizonyos daráló meg átemelőkről hallok. Kérem nyugtasson meg, hogy semmi ilyen kütyüt nem áll szándékukba beépíteni, több méteres szintkülömbségek vannak az utca ezen szakaszain a házak és az utcai gerincvezeték közt. Igen rossz emlékeim vannak hasonló megmekkelt rendszerrel kapcsolatban, volt szerencsém olyan sorházban lakni Pesten ahol ilyen “csoda” volt beállítva, évente 1-2 alkalommal beadta az unalmast általában sátoros ünnepek alkalmával. Nem kérnék újból belöle. Köszönöm válaszát. György Árpád

  • Simó Károly szerint:

   Tisztelt György Árpád!
   A Molnár utca végén – mivel az utcának az a része olyan mélyen van, hogy gravitációsan nem áramlik a szennyvíz bele a befogadójába – nyomott vezeték épül. Ez azt jelenti, hogy itt az ingatlanok házi átemelővel csatlakoznak a szennyvízcsatorna hálózatra. Ez az utca adottságaiból következik, a szabványok előírják, hogy ilyenkor ezt kell alkalmazni.

   Az ingatlanok bizonyos esetben az utcai gerincre tudnának gravitációsan csatlakozni. Azonban innen nem lehetne másként elvezetni a szennyvizet.

   Szeretném megnyugtatni, hogy rendeltetésszerű használat esetén (tehát ha nem konyhamalacként használják az átemelőt), nem szokott vele gond lenni.